Hjemmesiden her opdateres ikke længere. For nyere information, besøg realdania.dk/collective-impact

Jordfordeling

Demonstrationsprojekter om multifunktionel jordfordeling

Collective Impact-parterne demonstrerer i tre pilotprojekter, hvordan jordfordeling – som gennemføres velplanlagt, og ud fra brede samfundsøkonomiske interesser – kan gennemføres, så forskellige arealanvendelser understøtter hinanden, og dermed optimerer brugen af det åbne land. Jammerbugt, Skive og Ringkøbing-Skjern er pilotkommuner.

“Vi skal turde vise Regeringen og Folketinget, hvad det er, der skal til for at skabe bæredygtige forandringer – og det gør vi i vores pilotprojekter” Marianne Fisker, Projektleder i Jammerbugt Kommune.


Artikel i Land Use Policy januar 2020

Et tværfagligt forskerteam har fulgt Collective Impact-parternes pilotprojekter om multifunktionel jordfordeling siden 2015. Det internationale fagtidsskrift Land Use Policyhar publiceret forskerteamets anden artikel om bæredygtig arealanvendelse. 

Det er velkendt, at de 17 verdensmål skal opfyldes samlet. Det nytter ikke at forfølge ét mål isoleret, hvis det forringer muligheden for at opnå øvrige mål. Tilsvarende gælder for natur, miljø, klima, driftsøkonomi, rekreation og landdistriktsudvikling i multifunktionel arealanvendelse. Forskerteamet demonstrerer, hvordan målene interagerer med hinanden i pilotprojektet ved Glenstrup Sø i Mariagerfjord Kommune. Der er markant flere positive samspilsmuligheder end negative. Det underbygger den overordnede pointe om, at man opnår flere gevinster i arealanvendelsen ved en multifunktionel tilgang end en isoleret sektortilgang. Samtidigt er det værdifuldt at kortlægge de negative interaktioner, fordi man så kan udvikle redskaber til at håndtere dem. Med den udviklede metode til multifunktionel arealanvendelse kan man etablere en platform for konkrete handlinger, der bidrager til at forfølge 10 ud af 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

> Exploring the interdisciplinary potential of the Agenda2030

Danmarks Naturfredningsforening den 22. august 2018

Godt for klima, natur og miljø lyder det begejstret fra Danmarks Naturfredningsforening over Socialdemokratiets ønske om en stor jordreform og over, at Venstre ikke afviser idéen.

> Jordreform kan blive et historisk skifte

Artikler om jordfordeling i Politiken

Den 24. april 2018 bragte Politiken to artikler om jordfordeling.

> Den næsten 100 år gamle idé vinder frem overalt
> Landmænd bytter marker med staten og hinanden og giver plads til nye søer

Artikel i Land use policy april 2018

Artiklen ”Pursuing Collective Impact: A novel indicato-based approach to assessment of shared measurements when planning for multifunctional land consolidation” er skrevet af P. H. Johansen, B. Kronvang, S. Præstholm, R. Ejrnæs, J. S. Schou og J. V. Olsen. Artiklen blev bragt I det internationale tværfaglige medie Land use policy i april 2018.

> Pursuing Collective Impact: A novel indicato-based approach to assessment of shared measurements when planning for multifunctional land consolidation

Artikler i Landbrugsavisen

Collective Impact-parternes udvikling af en handleplan for en national jordreform er omtalt i Landbrugsavisen hhv. d. 16. og 19. april 2018:

> Konsortium satser på historisk jordreform – det får landbruget ud af det
> Svineproducent tager del i historisk jordfordeling: Pynter gevaldigt på maskinregningen

Presseomtale om udvikling af agerlandet 1954-2025

Berlingske Søndag bragte d. 12. februar 2017 en artikel om rapporten “Udvikling i Agerlandet 1954-2025 Kortlægning af markstørrelse, markveje og småbiotoper”. Rapporten er udarbejdet af Københavns Universitet for parterne i Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource.

> Udvikling i Agerlandet 1954-2025 Kortlægning af markstørrelse, markveje og småbiotoper

Erfaringer fra Collective impact 

Artiklen ”Network between actors working in a Danish grant scheme ….” er skrevet af phd-studerende Louise Windfeldt, der har taget udgangspunkt i erfaringer fra Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource.

> Network between actors working in a Danish grant scheme ….

I Realdanias årsmagasin for 2016 kan du læse om Et puslespil om jordlodder”.

> Et puslespil om jordlodder

Henrik Bork Sørensen har deltaget i jordfordelingsprojektet

I artiklen “Jordfordeling kan være en fordel for alle” fortæller Henrik Bork Sørensen om sin deltagelse i Jordfordelingsprojektet. Artiklen blev bragt i Maskinbladet.

> Jordfordeling kan være en fordel for alle

Seges har også deltaget i jordfordelingsprojektet

I artiklen “Multifunktionel jordfordeling er i landbrugets interesse” fortælles SEGES om deres deltagelse i Jordfordelingsprojektet. Artiklen blev bragt i Maskinbladet.

> Multifunktionel jordfordeling er i landbrugets interesse

Multifunktionel jordfordeling

Artiklen “Multifunktionel jordfordeling ved Fjerritslev” blev bragt i “Mit Landbo Nord”. Målet er at realisere flere muligheder i lokalområdet ved at kombinere jordfordeling med en vifte af tiltag for lokal udvikling.

> Multifunktionel jordfordeling ved Fjerritslev

Collective Impact – Vejen til bedre brug af det åbne land

En gruppe kandidatstuderende på miljøplanlægning (TekSam, Roskilde Universitet) har arbejdet med nye planlægningsformer for det åbne land med særligt fokus på landbruget og landmændenes rolle. De studerende har fulgt projektkommunerne i opstarten af gennemførelsesfasen, og har skrevet artiklen “Collective Impact – vejen til en bedre brug af det åbne land?”

> Collective Impact – vejen til en bedre brug af det åbne land?

Temanummer om planlægning af det åbne land i BYPLAN NYT

Et temanummer af tidsskriftet BYPLAN NYT (juni 2016) har fokus på, hvordan man kan planlægge for det åbne land, så flere funktioner tilgodeses, og der skabes rum for synergier. Temanummeret indeholder artikler om Collective Impact-parternes pilotprojekter om multifunktionel jordfordeling i hhv. Ringkøbing-Skjern, Skive og Jammerbugt kommuner.

> BYPLAN NYT 2 2016

Se temanummeret på Dansk Byplanlaboratoriums hjemmeside nedenfor eller hent en samlet pdf-fil med den indledende artikel “Puslespillet kan gå dobbelt op” og artiklerne om perspektiverne for gennemførelse af multifunktionel jordfordeling i tre konkrete områder.

> Puslespillet kan gå dobbelt op og artiklerne om perspektiverne

I november 2015 blev Jammerbugt Kommunes deltagelse i jordfordelingsprojektet omtalt i artiklen ”Klitter frem i lyset” i Nordjyske Stiftstidende.

> Klitter frem i lyset

Omtale i Vejle Amts Folkeblad, dec. 2015, af Vejle Kommunes planer om multifunktionel jordfordeling og artiklen “Vejle vil med i projekt med jordfordeling”. Desuden er projektet beskrevet på hjemmesiden for Vejle Ådal/Vejle Fjord-projektet: “Jordfordeling til gavn for erhverv og borgere”.

> Omtale i Vejle Amts Folkeblad
> Vejle vil med i projekt med jordfordeling

Omtale af jordfordelingsprojektet i fagbladet LANDinspektøren 1-2016.

> Jordfordeling på vej tilbage i varmen

Artikel om komplekse samfundsforandringer i Erhvervshåndbog om klimaledelse, april 2016

I et særtryk af Erhvervshåndbogen Klimaledelse bringes en artikel om “Hvordan skal komplekse samfundsforandringer gribes an?” af sekretariatsleder Helga Grønnegaard, Collective Impact, og lektor Pia H. Johansen, Center for Landdistriktsforskning, Syddansk Universitet. Artiklen beskriver erfaringer med Collective Impact arbejdsmetoden fra Collective Impact-parternes projekt om multifunktionel jordfordeling, herunder det tværfaglige forskningssamarbejde om at dokumentere bæredygtig anvendelse af det åbne land. Forlaget bag udgivelsen nævner artiklen i en pressemeddelse.

> Hvordan skal komplekse samfundsforandringer gribes an?
> Pressemeddelelse

Natur og landbrug hånd i hånd

Se omtale af artiklen “Natur og landbrug hånd i hånd” den 13. november 2015 på Økologisk Landsforenings hjemmeside eller hent hele artiklen fra magasinet Økologi & Erhverv samme dag.

> Natur og landbrug hånd i hånd – Omtale
> Natur og landbrug hånd i hånd – Hele artiklen

 


Projekt om mere fremtidssikret brug af det åbne land gennem jordfordeling

Collective Impact parterne har enstemmigt peget på jordfordeling som et velkendt redskab, der gennem fremsynet brug kan håndtere arealanvendelsen på nye måder, som ikke gensidigt udelukker interesser og formål.

Parterne ønsker at dokumentere de samfundsmæssige gevinster, som fremsynet brug af jordfordeling kan indfri i konkrete lokalområder. Ambitionen er at inspirere til multifunktionel jordfordeling i hele landet. 

Pjecer om projektet

Jordfordelingsprojekter som skaber mere multifunktionel anvendelse
   af vores fælles arealer (juni 2016)

> Bedre brug af det åbne land

Hvordan udnytter vi den fulde samfundsværdi af det åbne land? (juni 2015)

> Bedre brug af det åbne land

Temanummer om planlægning af det åbne land

Et temanummer af tidsskriftet BYPLAN NYT (juni 2016) har fokus på, hvordan man kan planlægge for det åbne land, så flere funktioner tilgodeses, og der skabes rum for synergier. Temanummeret indeholder artikler om Collective Impact-parternes pilotprojekter om multifunktionel jordfordeling i hhv. Ringkøbing-Skjern, Skive og Jammerbugt kommuner.
Se hele temanummeret på Dansk Byplanlaboratoriums hjemmeside her:

> BYPLAN NYT 2 2016

Eller hent en samlet pdf-fil med den indledende artikel “Puslespillet kan gå dobbelt op” og artiklerne om perspektiverne for gennemførelse af multifunktionel jordfordeling i tre konkrete områder.

> “Puslespillet kan gå dobbelt op” og artiklerne om perspektiverne

 

Professor Jørgen Primdahl og lektor Lone Kristensen (Københavns Universitet) har skrevet en artikel om fremtidens kulturlandskaber til jordbrugsakademikernes tidsskrift Momentum. Artiklen baserer sig på erfaringer fra Fremtidens Landskaber i Nordfjends, og nævner også samspillet med multifunktionel jordfordeling.

> Fremtidens kulturlandskaber

“De foranderlige kyster” i tidsskriftet Geoforum beskriver en ekskursion for “geo-nørder” langs nordjyske kyster. Niels Lundbye-Christensen fra Jammerbudt Kommune deltog i ekskursionen.

> De foranderlige kyster

Den 7. april 2016 holdt Teknologirådet folketingshøring om multifunktionalitet i det danske landskab. Der blev bl.a. peget på behov for jordfordeling for bedre at opfylde de mange forskellige interesser i arealanvendelsen. Denne artikel er fra maj 2016 om folketingshøringen.

> Danmarks landskab i fremtiden: Kan vi få plads til det hele?

Politiken, april 2016
> Jordfordeling: Den næsten 100 år gamle idé vinder frem overalt, af journalist Thomas Færgeman.
> Landmænd bytter marker med staten og hinanden og giver plads til nye søer, af journalist Thomas Færgeman.

Pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet, april 2016
> Fleksible jordejere baner vej for styrket miljøindsats

Altinget.dk, april 2016
> KTC: Genopliv Grønt Danmarkskort, af formand for KTC Søren Gais Kjeldsen.
> L&F: Jordfordeling i naturpakkens værktøjskasse, af formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild

LandbrugsAvisen.dk, april 2016
> Skab gode rammer for jordfordeling, af viceformand for Landbrug & Fødevarer Lars Hvidtfeldt.
> S-politiker: Eva Kjers gamle ordning er god model for ny jordfordeling, af Sofie Karoline Høgedal
> “Jordfordeling gavner alle”, af journalist Helle A. Christensen
> Millioner at spare på jordfordeling, af journalist Helle A. Christensen

Folketingshøring om multifunktionalitet i det danske landskab
Som led i Teknologirådets projekt, “Prioritering af Danmarks Areal i Fremtiden”, deltog en række folketingspolitikere i Teknologirådets høring på Christiansborg den 7. april 2016. For at sikre en optimal og multifunktionel anvendelse af det åbne land blev der peget på jordfordeling som et oplagt redskab.
> Teknologirådets høring på Christiansborg