Hjemmesiden her opdateres ikke længere. For nyere information, besøg realdania.dk/collective-impact

Fælles anbefalinger

Seks anbefalinger til en jordreform 
Den 23. november 2022 lancerede parterne i Fremtidens bæredygtige landskaber seks anbefalinger til en jordreform, som kan skabe fremdrift i den grønne omstilling af Danmark.

Hvis man arbejder på den måde, vi har gjort, ser det ud til, at man kan få tingene igennem ved samtaler ved køkkenbordet i stedet for at presse dem igennem i en retssal. Det, vi leverer her, er anbefalinger og en forståelsesramme til regering, ministerier og folketing: Sådan her kunne man løse en af Danmarks meget store udfordringer ved den grønne omstilling”, udtaler Søren Møller, formand for Fremtidens bæredygtige landskaber.

De greb, som parterne præsenterer i de seks anbefalinger, er gennem otte år samlet sammen i afprøvning og metodeudvikling i konkrete arealprojekter med en helhedsorienteret tilgang til landskabernes beskaffenhed og de borgere, der bor og driver erhverv i lokalområderne.
> Video, hvor parterne præsenterer budskaberne (original)
> Video, hvor parterne præsenterer budskaberne (lav)
> Pjece Seks anbefalinger til en jordreform

Afsluttende evaluering af multifunktionelle jordfordelingsprojekter
I 2019 nedsatte Fødevareministeriet Det Rådgivende Udvalg for Multifunktionel Jordfordeling, der fik i opdrag til løbende og i forbindelse med den afsluttende evaluering (af multifunktionelle jordfordelingsprojekter) at komme med anbefalinger til det videre arbejde med en jordreform og med udgangspunkt i erfaringerne med multifunktionel jordfordeling.

Et rejsehold i regi af ”Fremtidens bæredygtige landskaber” har for Fødevareministeriet gennemført evalueringen af 9 projekter i hele landet, der er igangsat under den multifunktionelle jordfordelingsordning. I evalueringsrapporten peger rejseholdet på, hvilke udfordringer en jordreform må løse.
> Slutevaluering af den multifunktionelle jordfordelingsordning
> Bilagsrapport til slutevaluering af den multifunktionelle jordfordelingsordning

På baggrund af evaluering udarbejdet af Realdanias initiativ ”Fremtidens Bæredygtige Landskaber”, er medlemmerne i det rådgivende udvalg fremkommet med følgende anbefalinger:
> Anbefalinger fra det Rådgivende Udvalg for Multifunktionel Jordfordeling

Fem forslag til fremtiden bæredygtige landskaber
Parterne i Collective Impact-initiativet ”Fremtidens bæredygtige landskaber” foreslår bl.a., at redskaberne til en gennemgribende forandring af landskabet udvikles på baggrund af evalueringen af den Multifunktionelle jordfordelingsfond, der også medtager erfaringer fra andre projekter, herunder også projekterne under Collective Impact. Med det erfaringsgrundlag, som nu er til stede, vil det være muligt at køre et eller flere projekter i flertallet af landets kommuner frem mod 2030, hvis finansiering og lovgrundlag kommer på plads. Dermed vil en stor jordreform være godt i gang.
> Fem forslag til fremtidens bæredygtige landskaber

Svar fra indenrigs- og boligministeren
Parterne i Fremtidens bæredygtige landskaber har modtaget svar fra indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek på henvendelsen med input om behovet for at styrke en sammenhængende planlægning for det åbne land igennem planloven.
> Svar til Fremtidens bæredygtige landskaber Juni 2021

Henvendelse til Indenrigs- og boligministeren
Parterne i Fremtidens bæredygtige landskaber har sendt en opfordring til Indenrigs- og Boligministeren om at skabe bedre rammer for sammenhængende planlægning af det åbne land. Hvis landdistrikterne skal være primus motor i at skabe løsninger for bundne samfundsopgaver for klima, miljø og biodiversitet på en måde, som samtidigt gør det bedre at bo og drive erhverv på landet, har vi brug for en planlægning, der understøtter muligheder og multifunktionelle løsninger.
> Fælles anbefaling til Indenrigs- og boligministeren

Henvendelse til klima- og fødevareordførere
Den 17. april 2020 sendte Collective Impact-parterne  en fælles anbefaling til klima- og fødevareordførernes forhandling om udmøntning af finanslovsaftalens (2020) 200 millioner kroner årligt frem til 2030 til at understøtte natur-, vandmiljø- og klimamål bl.a. gennem udtag af kulstofrig landbrugsjord. Henvendelsen er en anbefaling om at tænke den Multifunktionelle Jordfordelingsfond på 150 mio. kr. sammen med de 200 mio. kr. til udtagning af kulstofholdige lavbundsjorde.
> Henvendelse til Forhandlingskredsen

JP den 19. februar 2020 “Giv os nu den jordreform, Mette Frederiksen”
Den 19. februar 2020 bragte Jyllands Posten debatindlægget “Giv os nu den jordreform, Mette Frederiksen”. Debatindlægget er skrevet af borgmestrene i de fire kommuner, der er med i Collective Impact-pilotprojekterne:

Hans Østergaard (V), borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune
Peder Christian Kirkegaard (V), borgmester i Skive Kommune
Mogens Christen Gade (V), borgmester i Jammerbugt Kommune
Mogens Jespersen (V), borgmester i Mariagerfjord Kommune
> Giv os nu den jordreform, Mette Frederiksen

Jordreform med respekt for lodsejeren
Bæredygtigt Landbrug bragte den 7. februar 2020 et læserbrev af Peter Kiær, bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug: “Inddrag landmændene i klimaforhandlinger“.

“Vi har nu en enestående chance for at gøre det rigtige: Det rigtige til gavn for klimaet, miljøet, naturen, forbrugerne – og for os, som bor derude på landet, hvor vi producerer jeres madvarer. Se eventuelt i retning af ”Collective Impact” – jordreformen, hvor man prioriterer arealer til henholdsvis landbrugsproduktion og natur. En reform, hvor jordfordelingen tager udgangspunkt i den lokale dialog – uden at man kører den lokale bonde over! Kun sammen kan vi løse fremtidens miljø- og klimaudfordringer.”
> Jordreform med respekt for lodsejeren

Henvendelse til Regeringsudvalget for Grøn Omstilling
Partner i Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource har den 18. september 2019 sendt en henvendelse til Regeringsudvalget for Grøn Omstilling med syv principper for en jordreform med flersidige formål.
En ambitiøs jordreform, som håndterer forbundne problemstillinger for klima, biodiversitet og vandmiljø, kan med de anviste principper gennemføres på et lavt konfliktniveau ved samtidig at medtænke lokal udvikling, udvikling af attraktive landdistrikter og styrkelse af et rentabelt landbrugserhverv.

Principperne hviler på erfaringer og udvikling af metoder fra fire demonstrationsprojekter.
> Henvendelse til Regeringsudvalget for Grøn Omstilling

Henvendelse til Miljø- og Fødevareministeren
Den 13. december 2018 sendte Realdanias Administrerende direktør Jesper Nygård en anbefaling til Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen som opfølgning på regeringens vedtagelse af hjælpepakken til landbruget i samarbejde med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.
> Henvendelse til Miljø- og Fødevareministeren 

Fælles anbefalinger til den multifuntionelle jordfordelingsfond
Den multifunktionelle jordfordelingsfond på 150 mio. kr. blev offentliggjort som en del af den politiske aftale om en hjælpepakke til landbruget mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet d. 28. november 2018. Den multufunktionelle jordfordelingsfond indgår desuden som et virkemiddel i regeringens klima- og energiudspil af d. 9. oktober 2018. Af hjælpepakkens initiativbeskrivelse for den multifunktionelle jordfordelingsfond fremgår det, at pengene i hovedsagen vil skulle bruges på køb og salg af flere arealer, og at den multifunktionelle jordfordelingsfond vil blive indrettet som en tilskudsordning. I den forbindelse har Collective Impact parterner udarbejdet følgende fælles anbefalinger:
> Anbefalinger til den multifunktionelle jordfordelingsfond

Miljø- og Fødevareministerens kommentar til fælles anbefaling om erstatningsordning for mistet genopdyrkningsret
Ministerens kommentar omfatter en konstatering af den nuværende erstatningsfri regulering, uden at ministeren i øvrigt forholder sig til, at det er denne regulering som Collective Impact-parterne foreslår ændret.
> Svar fra Miljø- og Fødevareministeren på CI-henvendelse d. 17. januar 2018

Fælles anbefaling til Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen og Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg
De 11 organisationer i Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource sendte d. 17. januar 2018 en fælles anbefaling til Miljø- og Fødevareministeren samt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg om at forbedre incitamenter for den enkelte landmand for at lade naturen få plads på bedriften. Konkret anbefaler parterne en erstatningsordning, hvis landmanden mister sin genopdyrkningsret – uanset hvilke naturbeskyttelseshensyn, der ligger bag afslaget.
> Fælles henvendelse fra de 11 organisationer i CI

Fælles henvendelse fra Kommunernes Landsforening og Collective Impact til Miljø- og Fødevareministeren
“Danmark er et lille land. Derfor må vi tænke nyt, hvis vi skal udnytte arealerne bedst muligt” sådan indledes den fælles henvendelse fra Kommunernes Landsforening og Collective Impact til Miljø- og Fødevareministeren samt Miljø- og Fødevareordførerne i Folketinget af d. 20. september 2017.
> Fælles henvendelse til Miljø- og Fødevareministeren fra KL og CI

Af Miljø- og Fødevareministeren Esben Lunde Larsens svar af d. 29. oktober 2017 kan man læse, at ministeren er enig i, at konkurrencen om arealerne i Danmark hele tiden skærpes, og at man er nødt til at tænke i baner, hvor det samme areal kan udnyttes til flere formål på samme tid.
> Svar til KL og Collective Impact fra Miljø- og Fødevareministeren

Styregruppens fælles anbefaling til Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen og Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg
De 11 parter i Collective Impact-styregruppen Det åbne land som dobbelt ressourcehar d. 25. januar 2017 sendt en fælles anbefaling om, at landbrugsstøtten udbetales med bedre incitamenter for den enkelte landmand til at passe på landbrugslandskabets ubeskyttede natur og markveje.
> Fælles anbefaling

Collective Impact-parternes fælles pjece om “Udviklingen af landbrugslandet gennem seks årtier fra 1954-2015” var vedlagt anbefalingen. Den fælles pjece sammenfatter resultaterne af en analyse fra Københavns Universitet udarbejdet for Collective Impact-parterne, “Udvikling i Agerlandet 1954-2025 Kortlægning af markstørrelser, markveje og småbiotoper“.
> Udviklingen af landbrugslandet gennem seks årtier fra 1954-2025
> Udvikling i Agerlandet 1954-2025 Kortlægning af markstørrelse, markveje og småbiotoper

Til Miljø- og Fødevareministeren samt Miljø- og Fødevareudvalgets orientering havde Collective Impact-parterne desuden vedlagt deres fælles henvendelse til EU Kommissær Phil Hogan med opbakning til EU Kommissionens forslag til forenkling af den fælles landbrugspolitiks grønne krav vedr. landskabselementer som miljøfokusområder.
> Fælles henvendelse

Collective Impact-parterne har modtaget et svar fra Miljø- og Fødevareministeren d. 26. februar 2017 på henvendelsen om bedre incitamenter for den enkelte landmand til at passe på landbrugslandskabets ubeskyttede natur og markveje. Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg har bedt ministeren om at kommentere henvendelsen fra Collective Impact-parterne.
> Svar fra Miljø- og Fødevareministeren
> Miljø- og Fødevareministerens kommentar til henvendelse

Styregruppens fælles anbefaling til EU Kommissionen
Parterne i Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource sendte d. 9. januar 2017 i en henvendelse til EU kommissær for Landbrug og Udvikling af landdistrikter, Phil Hogan, en fælles opbakning til EU Kommissionens forslag til at forenkle landbrugsstøttens grønne krav vedr. landskabselementer som miljøfokusområder. EU Kommissionen har foreslået, at flere landskabselementer fusioneres, og reglerne forenkles. I den fælles opbakning udtrykker Collective Impact-parterne, at når administrativt bøvl og træk i landbrugsstøtten afløses af enkle regler og økonomiske incitamenter forbedres muligheden for at forene hensynet til et varieret og værdsat kulturlandskab med plads til såvel et landbrugserhverv i udvikling som til de landskabselementer, der gør det attraktivt at bo og færdes i det åbne land.
> Henvendelse til EU kommissær for Landbrug og Udvikling af landdistrikter

Collective Impact-parterne har modtaget EU Kommissionens svar på deres fælles henvendelse om landskabselementer og miljøfokusområder d. 27. marts 2017. Svaret indeholder en pointe om, at netop landskabselementer som miljøfokusområder bidrager til større miljøeffekter i opfyldelsen af de grønne krav. EU Kommissionen har fokus på de administrative byrder, men fastholder, at MFO-landskabselementer skal indtegnes i fællesskemaet for at opnå støtte.
> Svar fra EU Kommisionen

Anbefaling til Miljø- og Fødevareministeren om facilitering af jordfordeling
Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource sendte d. 25. sept. 2015 en fælles anbefaling til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen og Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg om at styrke facilitering og helhedsplanlægning af jordfordeling, der er et velkendt – men langt fra veludnyttet – redskab i det åbne land. En ny og holistisk anvendelse af jordfordeling kan bidrage til at opnå mål og intentioner i regeringens kommende fødevare- og landbrugspakke og naturpakke gennem frivillighed og lokaldemokrati.
> Svar fra Miljø- og Fødevareministeren

Pjecen “Bedre brug af det åbne land” fra Det åbne land som dobbelt ressource, var vedlagt den fælles henvendelse til Ministerens og Miljø- og Fødevareudvalgets orientering.
> Bedre brug af det åbne land

Anbefaling til Miljø- og Fødevareministeren om, at Danmark giver landmænd bedre incitamenter til at beskytte naturen i  landbrugslandet
Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource sendte d. 18. september 2015 en fælles anbefaling til Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen og Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg om i større omfang at bruge mulighederne i EU’s fælles landbrugspolitik for de danske lodsejerne til at benytte små, ubeskyttede naturarealer i landbrugslandet til at opfylde de grønne krav i landbrugsstøtten. Dermed ville lodsejerne kunne få et større incitament til at bevare de små naturarealer i landbrugslandet, f.eks. levende hegn, træer, grøfter og stendiger – naturarealer, som ellers vil være i fare for at blive nedlagt.
> Svar fra Miljø- og fødevareministeren