Hjemmesiden her opdateres ikke længere. For nyere information, besøg realdania.dk/collective-impact

Om projektet

I 2014 tog Realdania initiativ til tre Collective Impact grupper inden for tre af foreningens filantropiske initiativer: Fremtidens bæredygtige landskaber (indtil 2020: Det åbne land som dobbelt ressource), Bygningsarven i landdistrikterne og Rummelighed for alle.

Initiativet har rødder i Realdania strategi for at arbejde katalytisk, problemorienteret og sammen med andre om at løse komplekse samfundsudfordringer. Det er et arbejde, der kræver langsigtet fokus, videndeling og samarbejde på tværs af aktører. Den fælles arbejdsplatform med tre sekretariater og en tværgående Collective Impact enhed er finansieret af Realdania.

> Realdanias strategi
> Realdania

Sådan har de tre grupper arbejdet

De tre Collective Impact grupper har arbejdet uafhængigt af hinanden, og hver gruppe er blevet ledet af en uafhængig formand. Realdania har deltaget som en ligeværdig part på linje med de øvrige parter i de tre grupper.

Collective Impact – hvad er det?

Collective Impact – eller kollektiv effekt – er en arbejdsform, der stammer fra USA og nu bruges over hele verden. Realdania er blandt de første organisationer i Danmark, der arbejder systematisk med Collective Impact.

Små og store fonde, FN, NGO’er, stater og offentlige organisationer anvender arbejdsformen til at samle forskellige parter om at løse store udfordringer: For eksempel til at knække dårlige uddannelseskurver, mindske fedme blandt børn eller løse store forureningsudfordringer.

Collective Impact skaber forandring dér, hvor det ikke før er lykkedes at gøre en forskel alene.

Fem principper er afgørende for resultater

I 2011 introducerede Mark Kramer og John Kania fra non-profit organisationen FSG fem afgørende principper for, at en indsats kan skabe forandringer, der kan mærkes og ses:
> Mark Kramer og John Kania

  1. Fælles agenda og konkrete mål, som er målbare, og som alle parterne arbejder aktivt sammen om at nå
  2. Fælles målemetoder, som alle parter skal bakke op om
  3. Forpligtende aktiviteter, som bidrager til at nå det fælles mål
  4. Hyppig og åben kommunikation, som bygger på tillid og videndeling
  5. Fælles sekretariat, som sætter retning for arbejdet sammen med parterne, faciliterer processen og sikrer læring og evaluering gennem hele samarbejdet.

Med andre ord: Arbejdsformen bygger på flere forskellige parters aktive samarbejde om at skabe en langsigtet og varig forandring. Den baserer sig på viden – både kvantitativ, kvalitativ og lokal viden – som bliver brugt til at sætte fælles mål for den fælles indsats. Succes kræver alle deltageres arbejdskraft, viden og fokuserede engagement. Arbejdet i de tre Collective Impact grupper er styret af de fem principper for Collective Impact.


De første erfaringer med Collective Impact i Danmark viser, at arbejdsformen kan give mærkbare resultater.

Collective Impact – eller kollektiv effekt – er en arbejdsform til at løse komplekse samfundsudfordringer i fællesskab. Realdania har som de første i Danmark afprøvet arbejdsformen.

Med hjælp fra det internationalt anerkendte non-profit konsulenthus Foundation Strategy Group (FSG) har vi netop samlet op på vores erfaringer, siden Realdania startede tre Collective Impact-grupper for knap to år siden. Konklusionen er, at Collective Impact er en arbejdsform, der som forventet har potentialet til samle parter på tværs omkring komplekse problemstillinger – og skabe resultater. Der er bred anerkendelse og opbakning i offentlige og private organisationer til at arbejde med Collective Impact i en tid, der kræver fælles løsninger på komplekse problemer.

Filantropidirektør Anne Skovbro siger:

I Realdania er Collective Impact kommet for at blive som en central del af vores måde at arbejde på med problemorienteret filantropi. Derfor får vi nu tilknyttet en fast tværgående Collective Impact-funktion i filantropi, sådan at vi fremover er endnu bedre gearet til den slags samarbejder.

Realdania startede med tre bredt favnende grupper, og det har givet en masse spændende diskussioner om generelle udfordringer inden for tre problemfelter: Anvendelsen af det åbne land, social rummelighed og udvikling af bygningsarven i landdistrikterne. Det er en del af læringen fra vores første par år med Collective Impact, at mange udfordringer løses bedst, hvis man sætter ind konkret lokalt eller inden for et meget specifikt problemfelt.

I to af grupperne (Bygningsarven i landdistrikterne og Rummelighed for alle) flytter vi derfor fokus over på de lokale indsatser, der er skudt i gang på Lolland Kommune, i Faaborg-Midtfyn Kommune og i Kolding Kommune. Deres nationale Collective Impact-grupper fortsætter ikke efter den toårige projektperiode.

Collective Impact-gruppen ’Det åbne land som dobbelt ressource’ fortsætter både med et nationalt fokus og på lokalt niveau, hvor der foreløbigt er lanceret et multifunktionelt og nyskabende jordfordelingsprojekt i Skive Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og Jammerbugt Kommune – med stor lokal entusiasme og politisk bevågenhed på grund af projektets potentialer.

> FSG’s evaluering ‘Strategic Review of Collective Impact at Realdania