Analyser

Siden 2015 har Collective Impact-parterne, som en del af initiativet ‘Fremtidens bæredygtige landskaber‘ (tidl. ‘Det åbne land som dobbelt ressource‘), afprøvet multifunktionel jordfordeling i tre pilotkommuner – Skive, Jammerbugt og Ringkøbing-Skjern – og er nu i gang med et fjerde pilotprojekt i Mariagerfjord Kommune. Et tværfagligt team med forskere fra Aarhus-, København og Syddansk følger pilotprojekterne. Blandt analyserne neden for, kan man læse om forskernes screening af landskaber, målepunkter, dokumentation og formidling af landskabets multifunktionelle potentialer til landmænd og øvrige borgere.

I forskerteamet deltager:

Pia Heike Johansen, Lektor, Institut for Landdistriktsforskning, Syddansk Universitet
Brian Kronvang, Forskningsprofessor, Institut for Bioscience – Oplandsanalyse og miljøforvaltning, Aarhus Universitet
Jesper Sølver Schou, Lektor og sektionsleder, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
Søren Præstholm, Specialkonsulent, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
Rasmus Ejrnæs, Seniorforsker, Institut for Bioscience – Biodiversitet, Aarhus Universitet

Forskningsartikel om multifunktionelle benefits og omkostningseffektivitet ved målrettet kvælstofregulering og jordudtagning i vandopland

Brian Kronvang, professor, og Fatemeh Hashemi, postdoc, begge fra Aarhus Universitet, har fået optaget en artikel i tidsskriftet Ambio (september 2020) om multifunktionelle benefits for klima, natur og grundvand ved målrettet kvælstofregulering med henblik på at opnå god økologisk tilstand i vandløb. I artiklen beskrives et studie, som afdækker multifunktionelle effekter, der potentielt kan opnås ved at anvende udtagning af landbrugsjord som led i en målrettet ændret arealanvendelse i et afvandingsområde til Odens Fjord efterfulgt af en cost-benefitanalyse, hvor de totale omkostninger opgøres i forhold til indfrielse af multifunktionelle effekter for hhv. grundvandets kvalitet, naturbeskyttelse og opfyldelse af klimamål.

> Multi-functional benefits from targeted set-aside land in a Danish catchment 

Samfundsøkonomisk cost-benefitanalyse af de forventede effekter af multifunktionel jordfordeling ved Glenstrup Sø

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Københavns Universitet har den 5. december 2019 udgivet en samfundsøkonomisk cost-benefitanalyse af de forventede effekter af multifunktionel jordfordeling ved Glenstrup Sø. Analysen er udarbejdet af Jesper Sølver Schou, Thomas Lundhede, Søren Boye Olsen og Gustav Esmann Callesen.

Analysen dokumenterer, at resultaterne af multifunktionel jordfordeling er en god samfundsøkonomisk forretning. Det samfundsøkonomiske overskud er solidt selv med konservative vurderinger af værdierne. Finansministeriets vejledning er anvendt.

> Cost-benefit-analyse udarbejdet af IFRO

Lovgivningsmæssige og finansielle rammer ved jordfordeling

Collective Impact-parterne har fået udarbejdet en analyse af lovmæssige og finansielle rammer ved jordfordeling af SEGES. Notatet bekræfter, at der er væsentlige barrierer for jordfordeling forbundet primært med skatte- og pensionsregler.

> Lovgivningsmæssige og finansielle rammer ved jordfordeling

Erfaringsopsamling fra de første tre demonstrationsprojekter

Orbicon har samlet deres erfaringer fra tre demonstrationsjordfordelinger.

> Erfaringsopsamling August 2018

Screeningsmodel for potentialer for multifunktionel jordfordeling

Forskerteamet har udviklet en screeningsmodel for potentialer for multifunktionel jordfordeling. Den beskrives i rapporten ‘Synergi og begrænsning i mellem 25 effektmålepunkter for multifunktionel jordfordeling‘.

> Synergi og begrænsning i mellem 25 effektmålepunkter for multifunktionel jordfordeling

Nye muligheder

Screeeningsmodellen er anvendt til at kortlægge potentialerne for multifunktionel jordfordeling i projektområdet i Mariagerfjord Kommune. Potentialerne er beskrevet i folderen ‘Synergi og konflikt ved multifunktionel omkring Glenstrup Sø og Østerkær Bæk‘ til lokale aktører for at give dem et fælles vidensgrundlag at diskutere fælles mål og visioner for lokalområdet ud fra.

> Folder Nye muligheder

Resultater af multifunktionel jordfordeling

Endelig har forskerne undersøgt de foreløbige effekter af multifunktionel jordfordeling i de tre første pilotprojekter: ‘Resultater af multifunktionel jordfordeling‘. Effekterne skal evalueres igen i 2021.

> Resultater af multifunktionel jordfordeling

Naturvidenskabelig og juridisk redegørelse

Redegørelser om, i hvilket omfang regler for naturbeskyttelse medfører konsekvenser, som modvirker landmandens interesser i at lade naturen få plads i landbrugslandet. Aarhus- og Københavns Universitet har udarbejdet hhv. en naturvidenskabelig og juridisk redegørelse for parterne i Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource.

> Udbredelse og udvikling af ammoniakfølsom natur af Aarhus Universitet
> Naturtiltag i landbrugslandet – retlige konsekvenser af Københavns Universitet

Rapport “Udvikling i Agerlandet 1954-2025”

Det er muligt at have et intensivt udnyttet landskab som samtidig, i højere grad end nu, kan tilgodese en øget biologisk mangfoldighed. Det viser rapporten “Udvikling i Agerlandet 1954-2025 – Kortlægning af markstørrelse, markveje og småbiotoper” skrevet af Ole Hjort Caspersen og Patrik Karlsson Nyed.

> Udvikling i Agerlandet 1954-2025 – Kortlægning af markstørrelse, markveje og småbiotoper

Undersøgelsen af agerlandets udvikling fra 1954-2025 er bestilt og finansieret af parterne i Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource. Rapporten vil danne grundlag for Collective Impact-parternes videre arbejde og anbefalinger omkring dette emne – se også anbefalingerne til hhv. Miljø- og Fødevareministeren og EU-kommusionen. Københavns Universitet vil udgive en række videnblade om analysen. Foreløbig er der udarbejdet videnblade om “Markstørrelsens udvikling i perioden 1954-2015″ og “Markvejenes rekreative funktion“.

> Anbefaling til Fødevare- og Miljøministeren
> Fælles anbefaling til EU-kommisionen
> Markstørrelsens udvikling i perioden 1954-2015
> Markvejenes rekreative funktion