Hjemmesiden her opdateres ikke længere. For nyere information, besøg realdania.dk/collective-impact

Analyser

Siden 2015 har Collective Impact-parterne, som en del af initiativet ‘Fremtidens bæredygtige landskaber‘ (tidl. ‘Det åbne land som dobbelt ressource‘), afprøvet multifunktionel jordfordeling i fire pilotkommuner – Skive, Jammerbugt, Ringkøbing-Skjern og Mariagerfjord. Et tværfagligt team med forskere fra Aarhus-, København og Syddansk følger pilotprojekterne. Blandt analyserne neden for, kan man læse om forskernes screening af landskaber, målepunkter, dokumentation og formidling af landskabets multifunktionelle potentialer til landmænd og øvrige borgere.

Fremtidens bæredygtige landskaber har desuden fået udarbejdet en række øvrige analyser både om pilotprojekterne og om udvikling og forvaltning af de danske landskaber generelt.

I forskerteamet deltager:
Pia Heike Johansen, Lektor, Institut for Landdistriktsforskning, Syddansk Universitet
Brian Kronvang, Forskningsprofessor, Institut for Bioscience – Oplandsanalyse og miljøforvaltning, Aarhus Universitet
Jesper Sølver Schou, Lektor og sektionsleder, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
Jakob Vesterlund Olsen, seniorrådgiver, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
Søren Præstholm, Specialkonsulent, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
Rasmus Ejrnæs, Seniorforsker, Institut for Bioscience – Biodiversitet, Aarhus Universitet

Forskerteamets afsluttende rapport:
> Fire pilotprojekter for multifunktionel jordfordeling 2015-2022

Forskerteamets artikler om pilotprojekterne i fagtidsskriftet Land Use Policy:
> Socioeconomic effects of a bottom-up multifunctionel land use consolidation project
> Exploring the interdisciplinary potential of the Agenda2030
> Pursuing Collective Impact

Videns-syntese til inspiration for politikere og interessenter 
NIRAS har udarbejdet videns-syntesen på foranledning af parterne i Realdanias Collective Impact-initiativ; “Fremtidens bæredygtige landskaber”, der har ønsket et overblik over nyeste viden om udvikling af det åbne land og løsninger til omstilling af arealerne frem mod 2050. I dialog med ansvarlige forskere bag den nye viden, har NIRAS lavet en faglig vurdering af forskellige virkemidler til omstillingen af det danske landskab. Resultaterne er nu samlet i en nyligt offentliggjort videns-syntese, der tegner et samlet billede af erfaringer, muligheder og forudsætninger for multifunktionel arealomstilling i Danmark.

Søren Møller, der er formand for “Fremtidens bæredygtige landskaber”, håber, at videns-syntesen kan være med til at inspirere politikere og interessenter, når der skal forhandles om en kommende jordreform.
Der skal findes areal til både nye energianlæg, større arealer til biodiversitet, mere urørt skov og klimatilpasning samt en række andre aktiviteter. Med udgangspunkt i landskabets beskaffenhed skal vi lægge arealpuslespillet, så det giver mening ud fra en helhedsbetragtning. Det er ikke det samme som, at der skal være flere funktioner på alle arealer. Det handler om afveje brugen af arealerne mellem mange samfundsbehov, så grøn omstilling af vores arealer drives frem gennem kollektive løsninger mellem berørte sektorer og interessenter. Fælles for dem er, at der vil være mere at vinde end at tabe ved, at de arbejder konstruktivt sammen om at finde løsninger, der virker” udtaler Søren Møller.
> Pressemeddelelse – Sådan lykkes vi med bæredygtig omstilling af det åbne land
> Videns-syntese – del 1: Arealanvendelse og redskaber til omstilling af det danske landskab frem mod 2050 
> Videns-syntese – del 2: Vurdering af virkemidler i omstillingen af det danske landskab

Review af den internationale litteratur om samarbejdsdreven planlægning og forvaltning
Jørgen Primdahl, professor på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, har for ”Fremtidens bæredygtige landskaber” udarbejdet er review af den internationale litteratur om samarbejdsdreven planlægning og forvaltning af rurale landskaber. Med fokus på principper og metoder er intentionen at give et overblik over vigtige temaer i den internationale litteratur vedrørende håndtering af konkurrerende arealanvendelser samt nye samarbejdsdrevne former for planlægning og forvaltning.
> Review af samarbejdsdreven planlægning og forvaltning

Desk study af funktionstømte landejendomme
For Fremtidens bæredygtige landskaber har twentififty og Tegnestuen Arken udarbejdet et desk study af funktionstømte landejendomme. Afsættet er en antagelse om, at funktionstømte landbrugsbygninger kan udgøre en barriere ift. grøn omstilling, da tomme, forfaldne ejendomme, der ikke kan genanvendes til bosætning eller erhverv, er forbundet med en udgift til nedrivning ifm. f.eks. jordfordelingsprojekter. Samtidig indeholder ejendommene potentielt ressourcer, der kan indgå i byggeriets værdikæde, hvor fokus på genbrug og genanvendelse af materialer i de senere år har fået stadig større fokus.
> Funktionstømte landejendomme

Afsluttende evaluering af multifunktionelle jordfordelingsprojekter
I 2019 nedsatte Fødevareministeriet Det Rådgivende Udvalg for Multifunktionel Jordfordeling, der fik i opdrag til løbende og i forbindelse med den afsluttende evaluering (af multifunktionelle jordfordelingsprojekter) at komme med anbefalinger til det videre arbejde med en jordreform og med udgangspunkt i erfaringerne med multifunktionel jordfordeling.

Anbefalinger fra det Rådgivende Udvalg for Multifunktionel Jordfordeling:
> Anbefalinger fra det Rådgivende Udvalg for Multifunktionel Jordfordeling

Et rejsehold i regi af ”Fremtidens bæredygtige landskaber” har for Fødevareministeriet gennemført evalueringen af 9 projekter i hele landet, der er igangsat under den multifunktionelle jordfordelingsordning. I evalueringsrapporten peger rejseholdet på, hvilke udfordringer en jordreform må løse.
> Slutevaluering af den multifunktionelle jordfordelingsordning
> Bilagsrapport til slutevaluering af den multifunktionelle jordfordelingsordning

Den 19. september 2022 drøftede det Rådgivende Udvalg for multifunktionel jordfordeling evalueringen af multifunktionelle jordfordelingsprojekter og anbefalinger til en jordreform.
> Referat Møde i det Rådgivende Udvalg for Multifunktionel Jordfordeling
> Præsentation af evalueringen af multifunktionel jordfordelingsordning

Forskningsartikel om multifunktionelle benefits og omkostningseffektivitet ved målrettet kvælstofregulering og jordudtagning i vandopland
Brian Kronvang, professor, og Fatemeh Hashemi, postdoc, begge fra Aarhus Universitet, har fået optaget en artikel i tidsskriftet Ambio (september 2020) om multifunktionelle benefits for klima, natur og grundvand ved målrettet kvælstofregulering med henblik på at opnå god økologisk tilstand i vandløb. I artiklen beskrives et studie, som afdækker multifunktionelle effekter, der potentielt kan opnås ved at anvende udtagning af landbrugsjord som led i en målrettet ændret arealanvendelse i et afvandingsområde til Odens Fjord efterfulgt af en cost-benefitanalyse, hvor de totale omkostninger opgøres i forhold til indfrielse af multifunktionelle effekter for hhv. grundvandets kvalitet, naturbeskyttelse og opfyldelse af klimamål.
> Multi-functional benefits from targeted set-aside land in a Danish catchment 

Samfundsøkonomisk cost-benefitanalyse af de forventede effekter af multifunktionel jordfordeling ved Glenstrup Sø
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Københavns Universitet har den 5. december 2019 udgivet en samfundsøkonomisk cost-benefitanalyse af de forventede effekter af multifunktionel jordfordeling ved Glenstrup Sø. Analysen er udarbejdet af Jesper Sølver Schou, Thomas Lundhede, Søren Boye Olsen og Gustav Esmann Callesen.

Analysen dokumenterer, at resultaterne af multifunktionel jordfordeling er en god samfundsøkonomisk forretning. Det samfundsøkonomiske overskud er solidt selv med konservative vurderinger af værdierne. Finansministeriets vejledning er anvendt.
> Cost-benefit-analyse udarbejdet af IFRO

Lovgivningsmæssige og finansielle rammer ved jordfordeling
Collective Impact-parterne har fået udarbejdet en analyse af lovmæssige og finansielle rammer ved jordfordeling af SEGES. Notatet bekræfter, at der er væsentlige barrierer for jordfordeling forbundet primært med skatte- og pensionsregler.
> Lovgivningsmæssige og finansielle rammer ved jordfordeling

Erfaringsopsamling fra de første tre demonstrationsprojekter
Orbicon har samlet deres erfaringer fra tre demonstrationsjordfordelinger.
> Erfaringsopsamling August 2018

Screeningsmodel for potentialer for multifunktionel jordfordeling
Forskerteamet har udviklet en screeningsmodel for potentialer for multifunktionel jordfordeling. Den beskrives i rapporten ‘Synergi og begrænsning i mellem 25 effektmålepunkter for multifunktionel jordfordeling‘.
> Synergi og begrænsning i mellem 25 effektmålepunkter for multifunktionel jordfordeling

Nye muligheder
Screeeningsmodellen er anvendt til at kortlægge potentialerne for multifunktionel jordfordeling i projektområdet i Mariagerfjord Kommune. Potentialerne er beskrevet i folderen ‘Synergi og konflikt ved multifunktionel omkring Glenstrup Sø og Østerkær Bæk‘ til lokale aktører for at give dem et fælles vidensgrundlag at diskutere fælles mål og visioner for lokalområdet ud fra.
> Folder Nye muligheder

Resultater af multifunktionel jordfordeling
Endelig har forskerne undersøgt de foreløbige effekter af multifunktionel jordfordeling i de tre første pilotprojekter: ‘Resultater af multifunktionel jordfordeling‘. Effekterne skal evalueres igen i 2021.
> Resultater af multifunktionel jordfordeling

Naturvidenskabelig og juridisk redegørelse
Redegørelser om, i hvilket omfang regler for naturbeskyttelse medfører konsekvenser, som modvirker landmandens interesser i at lade naturen få plads i landbrugslandet. Aarhus- og Københavns Universitet har udarbejdet hhv. en naturvidenskabelig og juridisk redegørelse for parterne i Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource.
> Udbredelse og udvikling af ammoniakfølsom natur af Aarhus Universitet
> Naturtiltag i landbrugslandet – retlige konsekvenser af Københavns Universitet

Rapport “Udvikling i Agerlandet 1954-2025”
Det er muligt at have et intensivt udnyttet landskab som samtidig, i højere grad end nu, kan tilgodese en øget biologisk mangfoldighed. Det viser rapporten “Udvikling i Agerlandet 1954-2025 – Kortlægning af markstørrelse, markveje og småbiotoper” skrevet af Ole Hjort Caspersen og Patrik Karlsson Nyed.
> Udvikling i Agerlandet 1954-2025 – Kortlægning af markstørrelse, markveje og småbiotoper

Undersøgelsen af agerlandets udvikling fra 1954-2025 er bestilt og finansieret af parterne i Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource. Rapporten vil danne grundlag for Collective Impact-parternes videre arbejde og anbefalinger omkring dette emne – se også anbefalingerne til hhv. Miljø- og Fødevareministeren og EU-kommusionen. Københavns Universitet vil udgive en række videnblade om analysen. Foreløbig er der udarbejdet videnblade om “Markstørrelsens udvikling i perioden 1954-2015″ og “Markvejenes rekreative funktion“.
> Anbefaling til Fødevare- og Miljøministeren
> Fælles anbefaling til EU-kommisionen
> Markstørrelsens udvikling i perioden 1954-2015
> Markvejenes rekreative funktion