Jordfordeling

Demonstrationsprojekter om multifunktionel jordfordeling
Collective Impact-parterne demonstrerer i tre pilotprojekter, hvordan jordfordeling - som gennemføres velplanlagt, og ud fra brede samfundsøkonomiske interesser - kan gennemføres, så forskellige arealanvendelser understøtter hinanden, og dermed optimerer brugen af det åbne land. Jammerbugt, Skive og Ringkøbing-Skjern er pilotkommuner.

 

"Vi skal turde vise Regeringen og Folketinget, hvad det er, der skal til for at skabe bæredygtige forandringer - og det gør vi i vores pilotprojekter" Marianne Fisker, Projektleder i Jammerbugt Kommune. 

 Demonstrationsprojekter

Folketingets Landdistriktsudvalg på besøg i projektområdet i Lønborg Hede

Folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer besøgte Ringkøbing-Skjern Kommune d. 26. september 2016. Formålet med studieturen var at få belyst rammevilkårene for erhvervsudviklingen i landdistrikterne i praksis. Udvalget besøgte bl.a. det igangværende jordfordelingsprojekt i Lønborg Hede, og hørte om projektets formål med at få natur og miljø, landdistriktsudvikling, driftsøkonomi og friluftsliv til at spille sammen ved hjælp af jordfordeling.
> Lønborg Hede - en overset naturperle

Miljø- og fødevareministeren på besøg i projektområdet i Jammerbugten

Den 5. september 2016 var Miljø- og fødevareministeren Esben Lunde Larsen på besøg i projektområdet for multifunktionel jordfordeling. Jammerbugt Kommune har omtalt besøget.
> Besøg af Miljø- og Fødevareministeren

Planlægningsfasen

I perioden september 2015 til januar 2016 har fem kommuner deltaget i projektets planlægningsfase. De fem kommuner er Jammerbugt, Ringkøbing-Skjern, Skive, Vejle og Norddjurs kommuner. Planlægningsfasens resultater og perspektiver har været overbevisende: Alle fem projektområder ville kunne indfri en lang række uforløste potentialer med udgangspunkt i lodsejernes frivillige deltagelse i jordfordeling i de respektive projektområder. Læs de fem kommuners gennemførelsesplaner for multifunktionel jordfordeling:

> Jammerbugt Kommune - gennemførelsesplan

> Ringkøbing-Skjern Kommune - gennemførelsesplan

> Skive Kommune - gennemførelsesplan

> Vejle Kommune - gennemførelsesplan

> Norddjurs Kommune - gennemførelsesplan

 

Et notat udarbejdet i februar 2016 beskriver evalueringen af planlægningsfasen.
> Evalueringen af planlægningsfasen

 

Projektet om multifunktionel jordfordeling er også beskrevet på hjemmesiden for Vejle Ådal/Vejle Fjord-projektet:
> Jordfordeling til gavn for erhverv og borgere

 

Lodsejermøde i Skive Kommune

Onsdag den 11. maj 2016 afholdt Skive Kommune opstartsmøde for lodsejere om jordfordelingsprojektet i Hald Forsamlingshus.
> Opstartsmøde for lodsejere om jordfordelingsprojektet


Lodsejermøde i Jammerbugt Kommune

Torsdag den 28. april 2016 afholdt Jammerbugt Kommune et indledende lodsejermøde om multifunktionel jordfordeling i Klim Forsamlingshus.

De lokale medier og kommunen har omtalt mødet.
> Indledende lodsejermøde om multifunktionel jordfordeling
> Omtale af møde

 

Temadag om multifunktionel jordfordeling d. 9. dec. 2015 på Gl. Estrup

I de smukke gamle staldbygninger på herregården Gl. Estrup i Auning holdt Collective Impact en temadag som led i det igangværende projekt om gennemførelse af multifunktionel jordfordeling og dokumentation af de samfundsmæssige effekter.

På temadagen inspirerede repræsentanter fra både administrative forvaltninger og politiske udvalg i de fem projektkommuner hinanden. Temadagen var samtidig en anledning til at præsentere projektets visioner, forløb og mulige synergieffekter for øvrige parter, der igangsætter projekter i det åbne land.

Sekretariatsleder Helga Grønnegaard bød velkommen og præsenterede Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource og en introduktion til temadagen.
> Introduktion til temadagen

Visioner, værdier og potentialer for projektområderne blev præsenteret på dagen:
> Jammerbugt Kommune v. projektleder Marianne Fisker
> Skive Kommune v. projektleder Mia Sabine Berle
> Ringkøbing-Skjern Kommune v. projektleder Tanja Kaiser
> Vejle Kommune v. projektleder Jacob Nygaard-Pedersen
> Norddjurs Kommune v. projektleder Kirsten Bjerg

Gruppeleder Jan Nymark Thaysen, Orbicon, præsenterede jordfordelingsredskabets forcer samt potentialer på tværs af de fem projektkommuner.
> Jordfordelingsredskabets forcer samt potentialer på tværs

En række forskere - Aarhus Universitet, lektor Pia Heike Johansen, Syddansk Universitet, professor Brian Kronvang, Aarhus Universitet, samt biolog Rasmus Ejrnæs, Aarhus Universitet - orienterede om måling af mulige effekter af jordfordeling på bedriftsøkonomi, naturkvalitet, vandmiljø, rekreative værdier og landdistriktsudvikling.
> Måling af mulige effekter af jordfordeling

 

Links til projektkommunernes hjemmesider om projektet

Jammerbugt Kommune skriver om projektet på deres egen hjemmeside.
> Jammerbugt Kommune

Skive Kommune skriver om projektet på deres egen hjemmeside.
> Skive Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune skriver om projektet på deres egen hjemmeside.
> Ringkøbing-Skjern Kommune

Pressemeddelelser fra projektkommuner

Gennemførelsesfasen

Collective Impact-styregruppen har inviteret Jammerbugt, Skive og Ringkøbing-Skjern kommuner til at deltage i gennemførelsesfasen, som forløber frem til sommeren 2018. Derefter skal effekterne af jordfordelingerne i de tre projektområder dokumenteres. De tre kommuners pressemeddelelser kan hentes her:

> Jammerbugt Kommune - pressemeddelelse

> Skive Kommune - pressemeddelelse
> Ringkøbing-Skjern Kommune - pressemeddelelse

Lodsejermøde i Jammerbugt Kommune

I forbindelse med afholdelsen af det indledende lodsejermøde om multifunktionel jordfordeling i Jammerbugt Kommune udsendte kommunen en pressemeddelelse. Mødet blev afholdt den 28. april 2016 i Klim Forsamlingshus.
> Pressemeddelelse

Videnskabelig effektvurdering

Muligheder for effektmåling af multifunktionel jordfordeling i fem projektområder - En tværfaglig vurdering

Rapport udarbejdet af den tilknyttede forskergruppe:

> Rapport

 

Den videnskabelige dokumentation af gevinsterne ved jordfordeling
Landdistriktsudvikling og jordfordeling

Natur og jordfordeling

Miljø og jordfordeling

Friluftsliv og jordfordeling

Driftsøkonomi og jordfordeling


 

Artikler & tidsskrifter

Artikler i Landbrugsavisen

Collective Impact-parternes udvikling af en handleplan for en national jordreform er omtalt i Landbrugsavisen hhv. d. 16. og 19. april 2018:
> Konsortium satser på historisk jordreform - det får landbruget ud af det
> Svineproducent tager del i historisk jordfordeling: Pynter gevaldigt på maskinregningen

Presseomtale om udvikling af agerlandet 1954-2025

Berlingske Søndag bragte d. 12. februar 2017 en artikel om rapporten "Udvikling i Agerlandet 1954-2025 Kortlægning af markstørrelse, markveje og småbiotoper". Rapporten er udarbejdet af Københavns Universitet for parterne i Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource.
> Udvikling i Agerlandet 1954-2025 Kortlægning af markstørrelse, markveje og småbiotoper

Erfaringer fra Collective impact 

Artiklen ”Network between actors working in a Danish grant scheme ….” er skrevet af phd-studerende Louise Windfeldt, der har taget udgangspunkt i erfaringer fra Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource.
> Network between actors working in a Danish grant scheme ….

I Realdanias årsmagasin for 2016 kan du læse om "Et puslespil om jordlodder".
> Et puslespil om jordlodder

Henrik Bork Sørensen har deltaget i jordfordelingsprojektet

I artiklen "Jordfordeling kan være en fordel for alle" fortæller Henrik Bork Sørensen om sin deltagelse i Jordfordelingsprojektet. Artiklen blev bragt i Maskinbladet.
> Jordfordeling kan være en fordel for alle

Seges har også deltaget i jordfordelingsprojektet

I artiklen "Multifunktionel jordfordeling er i landbrugets interesse" fortælles SEGES om deres deltagelse i Jordfordelingsprojektet. Artiklen blev bragt i Maskinbladet.
> Multifunktionel jordfordeling er i landbrugets interesse

Multifunktionel jordfordeling

Artiklen "Multifunktionel jordfordeling ved Fjerritslev" blev bragt i "Mit Landbo Nord". Målet er at realisere flere muligheder i lokalområdet ved at kombinere jordfordeling med en vifte af tiltag for lokal udvikling.
> Multifunktionel jordfordeling ved Fjerritslev

Collective Impact - Vejen til bedre brug af det åbne land

En gruppe kandidatstuderende på miljøplanlægning (TekSam, Roskilde Universitet) har arbejdet med nye planlægningsformer for det åbne land med særligt fokus på landbruget og landmændenes rolle. De studerende har fulgt projektkommunerne i opstarten af gennemførelsesfasen, og har skrevet artiklen "Collective Impact - vejen til en bedre brug af det åbne land?"
> Collective Impact - vejen til en bedre brug af det åbne land?

Temanummer om planlægning af det åbne land i BYPLAN NYT

Et temanummer af tidsskriftet BYPLAN NYT (juni 2016) har fokus på, hvordan man kan planlægge for det åbne land, så flere funktioner tilgodeses, og der skabes rum for synergier. Temanummeret indeholder artikler om Collective Impact-parternes pilotprojekter om multifunktionel jordfordeling i hhv. Ringkøbing-Skjern, Skive og Jammerbugt kommuner.
> BYPLAN NYT 2 2016

Se temanummeret på Dansk Byplanlaboratoriums hjemmeside nedenfor eller hent en samlet pdf-fil med den indledende artikel "Puslespillet kan gå dobbelt op" og artiklerne om perspektiverne for gennemførelse af multifunktionel jordfordeling i tre konkrete områder.
> Puslespillet kan gå dobbelt op og artiklerne om perspektiverne

I november 2015 blev Jammerbugt Kommunes deltagelse i jordfordelingsprojektet omtalt i artiklen ”Klitter frem i lyset” i Nordjyske Stiftstidende.

> Klitter frem i lyset

 

Omtale i Vejle Amts Folkeblad, dec. 2015, af Vejle Kommunes planer om multifunktionel jordfordeling og artiklen "Vejle vil med i projekt med jordfordeling". Desuden er projektet beskrevet på hjemmesiden for Vejle Ådal/Vejle Fjord-projektet: "Jordfordeling til gavn for erhverv og borgere".
> Omtale i Vejle Amts Folkeblad
> Vejle vil med i projekt med jordfordeling
> Jordfordeling til gavn for erhverv og borgere

Omtale af jordfordelingsprojektet i fagbladet LANDinspektøren 1-2016.
> Jordfordeling på vej tilbage i varmen

 

Artikel om komplekse samfundsforandringer i Erhvervshåndbog om klimaledelse, april 2016

I et særtryk af Erhvervshåndbogen Klimaledelse bringes en artikel om "Hvordan skal komplekse samfundsforandringer gribes an?" af sekretariatsleder Helga Grønnegaard, Collective Impact, og lektor Pia H. Johansen, Center for Landdistriktsforskning, Syddansk Universitet. Artiklen beskriver erfaringer med Collective Impact arbejdsmetoden fra Collective Impact-parternes projekt om multifunktionel jordfordeling, herunder det tværfaglige forskningssamarbejde om at dokumentere bæredygtig anvendelse af det åbne land. Forlaget bag udgivelsen nævner artiklen i en pressemeddelse.
> Hvordan skal komplekse samfundsforandringer gribes an?
> Pressemeddelelse

Natur og landbrug hånd i hånd

Se omtale af artiklen "Natur og landbrug hånd i hånd" den 13. november 2015 på Økologisk Landsforenings hjemmeside eller hent hele artiklen fra magasinet Økologi & Erhverv samme dag.
> Natur og landbrug hånd i hånd - Omtale
> Natur og landbrug hånd i hånd - Hele artiklen


 

 

 

Pjecer

Projekt om mere fremtidssikret brug af det åbne land gennem jordfordeling

Collective Impact parterne har enstemmigt peget på jordfordeling som et velkendt redskab, der gennem fremsynet brug kan håndtere arealanvendelsen på nye måder, som ikke gensidigt udelukker interesser og formål.

 

Parterne ønsker at dokumentere de samfundsmæssige gevinster, som fremsynet brug af jordfordeling kan indfri i konkrete lokalområder. Ambitionen er at inspirere til multifunktionel jordfordeling i hele landet. 

Pjecer om projektet

-  Jordfordelingsprojekter som skaber mere multifunktionel anvendelse
   af vores fælles arealer (juni 2016)
> Bedre brug af det åbne land

-  Hvordan udnytter vi den fulde samfundsværdi af det åbne land? (juni 2015)
> Bedre brug af det åbne land

Temanummer om planlægning af det åbne land

Et temanummer af tidsskriftet BYPLAN NYT (juni 2016) har fokus på, hvordan man kan planlægge for det åbne land, så flere funktioner tilgodeses, og der skabes rum for synergier. Temanummeret indeholder artikler om Collective Impact-parternes pilotprojekter om multifunktionel jordfordeling i hhv. Ringkøbing-Skjern, Skive og Jammerbugt kommuner.
Se hele temanummeret på Dansk Byplanlaboratoriums hjemmeside her:
> BYPLAN NYT 2 2016

Eller hent en samlet pdf-fil med den indledende artikel "Puslespillet kan gå dobbelt op" og artiklerne om perspektiverne for gennemførelse af multifunktionel jordfordeling i tre konkrete områder.
> "Puslespillet kan gå dobbelt op" og artiklerne om perspektiverne

Læs mere

Professor Jørgen Primdahl og lektor Lone Kristensen (Københavns Universitet) har skrevet en artikel om fremtidens kulturlandskaber til jordbrugsakademikernes tidsskrift Momentum. Artiklen baserer sig på erfaringer fra Fremtidens Landskaber i Nordfjends, og nævner også samspillet med multifunktionel jordfordeling.

> Fremtidens kulturlandskaber

"De foranderlige kyster" i tidsskriftet Geoforum beskriver en ekskursion for "geo-nørder" langs nordjyske kyster. Niels Lundbye-Christensen fra Jammerbudt Kommune deltog i ekskursionen.

> De foranderlige kyster

Den 7. april 2016 holdt Teknologirådet folketingshøring om multifunktionalitet i det danske landskab. Der blev bl.a. peget på behov for jordfordeling for bedre at opfylde de mange forskellige interesser i arealanvendelsen. Denne artikel er fra maj 2016 om folketingshøringen.

> Danmarks landskab i fremtiden: Kan vi få plads til det hele?

 

Politiken, april 2016
> Jordfordeling: Den næsten 100 år gamle idé vinder frem overalt, af journalist Thomas Færgeman.
> Landmænd bytter marker med staten og hinanden og giver plads til nye søer, af journalist Thomas Færgeman.

Pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet, april 2016
> Fleksible jordejere baner vej for styrket miljøindsats

Altinget.dk, april 2016
> KTC: Genopliv Grønt Danmarkskort, af formand for KTC Søren Gais Kjeldsen.
> L&F: Jordfordeling i naturpakkens værktøjskasse, af formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild

LandbrugsAvisen.dk, april 2016
> Skab gode rammer for jordfordeling, af viceformand for Landbrug & Fødevarer Lars Hvidtfeldt.
> S-politiker: Eva Kjers gamle ordning er god model for ny jordfordeling, af Sofie Karoline Høgedal
> "Jordfordeling gavner alle", af journalist Helle A. Christensen
> Millioner at spare på jordfordeling, af journalist Helle A. Christensen

Folketingshøring om multifunktionalitet i det danske landskab
Som led i Teknologirådets projekt, "Prioritering af Danmarks Areal i Fremtiden", deltog en række folketingspolitikere i Teknologirådets høring på Christiansborg den 7. april 2016. For at sikre en optimal og multifunktionel anvendelse af det åbne land blev der peget på jordfordeling som et oplagt redskab.
> Teknologirådets høring på Christiansborg