The Canadian Boreal Forest Agreement

Industri, miljøfolk og lokale i alliance om Canadas kæmpeskov

I Canada ligger de kæmpemæssige nordskove - The Canadian Boreal Forest. Skovområdet, der dækker 73 millioner hektar, er både et unikt naturområde og en vigtig økonomisk vækstkilde for lokalsamfundet, skovindustrien og andre industrier som fx olie, gas og miner samt vandkraftværker. Tømmerindustrien er en af de største arbejdspladser i Canada, og halvdelen af alt papir, der bliver brugt i USA, kommer fra disse skovområder.

 

Samtidig rummer de store skove i Canada 80 procent af den samlede ferskvandsressource på jorden, binder 11 procent af verdens samlede CO2-udslip og huser tusinder af dyrearter fra fugle til ulve, elge, bjørne og flokke af de stærkt udrydningstruede nordamerikanske rensdyr. Skovområderne huser også hele 600 oprindelige folkeslag, som hver især har deres rettigheder til fx at jage og fiske i skovene.

 

95 procent af det svimlende store skovområde er offentligt ejet. En betydelig del af skoven er udlejet for at skabe økonomisk udvikling i landområderne, men det har også medvirket til, at halvdelen af de truede rensdyr i området blev udryddet. De komplekse interesser i skoven var derfor gennem en årrække blevet optrappet, og de forskellige parter i det store område bekrigede hinandens interesser. Selvom ansvaret for både den fremtidige skovdrift og naturbevarelse primært ligger hos de canadiske myndigheder, har lokalbefolkningen, industrien og miljøforkæmpere et stort medansvar. Det var udgangspunktet, da det første frø til en Collective Impact indsats mellem parterne blev sået i 2008. Målet var at skabe fælles retning for forvaltning af skoven og sikre beskyttede områder og bæredygtig skovdrift. 

 

Startskuddet: Fælles aftale beskytter skoven og økonomien

Parterne var 19 tømmervirksomheder, deres nationale interesseorganisation, syv miljøorganisationer, myndigheder, politikere og repræsentanter fra lokalsamfundene og de oprindelige folkeslag. Efter to års forhandlinger underskrev de i maj 2010 ’The Canadian Boreal Forest Agreement’, der balancerer mellem to søjler: Den vækst, skoven skaber, og den beskyttelse, som skoven har brug for.

 

Aftalen skal give dokumenterbar værdi for både naturen og de forskellige industrier i skoven og sikre, at lokalsamfundene i og omkring skovene er socialt og økonomisk levedygtige. Med aftalen er der fundet reelle fælles løsninger ikke bare kompromiser. Der er lavet en rensdyrhandlingsplan, der beskytter 800.000 hektar skov og sikrer dyrenes overlevelse og hundredevis af arbejdspladser i skoven. Tømmervirksomhederne har til gengæld har fået lov at øge tømmerhugsten i andre områder, og miljøorganisationerne har forpligtet sig til at stoppe deres boykot af industrien. Alle parter har på den måde fået fordele af aftalen. Skoven bliver beskyttet både biologisk og kulturelt, og virksomhederne, der lever af skoven, har brandet sig stærkt og har samtidig fået økonomisk vækst og bidraget til at skabe flere arbejdspladser i området.

 

Umage partnere med samme agenda

Som alle Collective Impact projekter bygger også den canadiske skovaftale på fem afgørende principper. En fælles agenda og konkrete mål, fælles målemetoder, forpligtende aktiviteter, hyppig og åben kommunikation og et fælles backbonesekretariat.

 

Den fælles agenda er klar. Alle parter i The Canadian Boreal Forest Agreement har en interesse i at forbedre beskyttelsen af truede dyrearter og bevare naturen samt sikre en bæredygtig og fremgangsrig canadisk skovindustri.

 

Sammen har parterne derfor formuleret seks konkrete mål:

  1. Implementere den bedste praksis for bæredygtig skovdrift i verden
  2. Fremskynde, at der udpeges beskyttede områder i skoven
  3. Udabejde effektive retningslinjer, der beskytter truede dyrearter i skovene – især de nordamerikanske rensdyr
  4. Handle på de klimaforandringer, som vedrører bevarelsen af skov
  5. Skabe fremgang i den canadiske skovsektor og de lokalsamfund, der er afhængige af den
  6. Synliggøre miljøindsatsen hos de deltagende tømmervirksomheder

 

Et samarbejde uden udløbsdato

Parterne evaluerer og måler sammen med et forskerhold løbende, hvad indsatsen betyder for naturbeskyttelsen, tømmerforsyningen, jobsituationen og økonomien.

 

En lang række mennesker er påvirket af skovaftalen og inddrages i forpligtende aktiviteter for at finde løsninger på aftalens seks mål. Det gælder fx indbyggere i de små lokalsamfund, lokale, regionale og nationale politikere og myndigheder og de industrier, som beskæftiger sig med andet end skovdrift, fx minedrift eller olieboringer.

 

Parterne i Collective Impact samarbejdet er organiseret i en række lokale og nationale arbejdsgrupper, der alle får støtte fra et centralt backbonesekretariat. De seks regionale arbejdsgrupper fungerer som bindeled mellem aftalens underskrivere, myndighederne og det øvrige samfund. Alle i arbejdsgrupperne er trænet i kommunikation og forhandling, så de har et stærkt fundament for konstruktiv kommunikation.

 

Der er ingen udløbsdato på Collective Impact samarbejdet om de canadiske skove. Aftalen løber til de seks mål er nået.


Læs mere om The Canadian Boreal Forest Agreement og Roisin Reids artikel The Canadian Boreal Forest Agreement: Unlikely Allies Pursuing Conservation and Sustainable Development in Canada's Boreal Regions.