Demonstrationsprojekter

Erfaringer fra tre demonstrationsprojekter 

Orbicon har samlet deres erfaringer fra tre demonstrationsjordfordelinger.
> Erfaringsopsamling August 2018

Demonstrationsprojekter om multifunktionel jordfordeling

Collective Impact-parterne demonstrerer i tre pilotprojekter, hvordan jordfordeling - som gennemføres velplanlagt, og ud fra brede samfundsøkonomiske interesser - kan gennemføres, så forskellige arealanvendelser understøtter hinanden, og dermed optimerer brugen af det åbne land. Jammerbugt, Skive og Ringkøbing-Skjern er pilotkommuner.

 

"Vi skal turde vise Regeringen og Folketinget, hvad det er, der skal til for at skabe bæredygtige forandringer - og det gør vi i vores pilotprojekter" Marianne Fisker, Projektleder i Jammerbugt Kommune. 

 

 Planlægningsfasen

I perioden september 2015 til januar 2016 har fem kommuner deltaget i projektets planlægningsfase. De fem kommuner er: Jammerbugt, Ringkøbing-Skjern, Skive, Vejle og Norddjurs kommuner. Planlægningsfasens resultater og perspektiver har været overbevisende: Alle fem projektområder ville kunne indfri en lang række uforløste potentialer med udgangspunkt i lodsejernes frivillige deltagelse i jordfordeling i de respektive projektområder. Læs om de fem kommuners gennemførelsesplaner for multifunktionel jordfordeling:
> Jammerbugt Kommune - gennemførelsesplan
> Ringkøbing-Skjern Kommune - gennemførelsesplan
> Skive Kommune - gennemførelsesplan
> Vejle Kommune - gennemførelsesplan
> Norddjurs Kommune - gennemførelsesplan

Et notat udarbejdet i februar 2016 beskriver evalueringen af planlægningsfasen.

> Evalueringen af planlægningsfasen

Projektet om multifunktionel jordfordeling er også beskrevet på hjemmesiden for Vejle Ådal/Vejle Fjord-projektet:
> Jordfordeling til gavn for erhverv og borgere

 

 

Lodsejermøde i Skive Kommune

Onsdag d. 11. maj 2016 afholdt Skive Kommune opstartsmøde for lodsejere om jordfordelingsprojektet i Hald Forsamlingshus.
> Opstartsmøde for lodsejere om jordfordelingsprojektet

Lodsejermøde i Jammerbugt Kommune

Torsdag d. 28. april 2016 afholdt Jammerbugt Kommune et indledende lodsejermøde om multifunktionel jordfordeling i Klim Forsamlingshus.

De lokale medier og kommunen har omtalt mødet.
> Indledende lodsejermøde om multifunktionel jordfordeling
> Omtale af møde

Temadag om multifunktionel jordfordeling d. 9. dec. 2015 på Gl. Estrup

I de smukke gamle staldbygninger på herregården Gl. Estrup i Auning holdt Collective Impact en temadag som led i det igangværende projekt om gennemførelse af multifunktionel jordfordeling og dokumentation af de samfundsmæssige effekter.

På temadagen inspirerede repræsentanter fra både administrative forvaltninger og politiske udvalg i de fem projektkommuner hinanden. Temadagen var samtidig en anledning til at præsentere projektets visioner, forløb og mulige synergieffekter for øvrige parter, der igangsætter projekter i det åbne land.

Sekretariatsleder Helga Grønnegaard bød velkommen og præsenterede Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource og en introduktion til temadagen.
> Introduktion til temadag

Visioner, værdier og potentialer for projektområderne blev præsenteret på dagen:
> Jammerbugt Kommune v. projektleder Marianne Fisker
> Skive Kommune v. projektleder Mia Sabine Berle
> Ringkøbing-Skjern Kommune v. projektleder Tanja Kaiser
> Vejle Kommune v. projektleder Jacob Nygaard-Pedersen
> Norddjurs Kommune v. projektleder Kirsten Bjerg

Jordfordelingsredskabets forcer samt potentialer på tværs af de fem projektkommuner blev præsenteret af gruppeleder Jan Nymark Thaysen, Orbicon.
> Jordfordelingsredskabets forcer samt potentialer

En række forskere - Aarhus Universitet, lektor Pia Heike Johansen, Syddansk Universitet, professor Brian Kronvang, Aarhus Universitet, samt biolog Rasmus Ejrnæs, Aarhus Universitet - orienterede om måling af mulige effekter af jordfordeling på bedriftsøkonomi, naturkvalitet, vandmiljø, rekreative værdier og landdistriktsudvikling.
> Måling af mulige effekter af jordfordeling

Skive Kommune

I jordfordelingen var der 27 deltagende ejendomme, og der blev omlagt 79 hektar med samlet værdi på knap 10 mio. kr. Som led i jordfordelingen blev der desuden indgået frivillig aftale med lodsejer om tinglysning af ekstensiv drift af et overdrevsareal på 3 hektar i Brudddal Bakker, som sikrer landskabelige værdier, naturbeskyttelse og rekreative muligheder.

Et væsentligt forhold i jordfordelingen har været kommunens ønske om at rejse skov af hensyn til grundvandssikring. Det har været kompliceret, fordi jorden samtidig har høj bonitet, og er eftertragtet dyrkningsjord. Samtidig har kommunen ændret prioritering undervejs af hensyn til at friholde udsigt over smukke bakkedrag fra Hald. Det hele faldt dog på plads, og kommunen handlede hurtigt, og solgte en plantage for at finde finansiering til at købe arealet ved Hald og rejse skov. Ud over de rekreative værdier og grundvandsbeskyttelse giver skovrejsningen kommunen overvejelser om at udstykke attraktive skovparceller (og afvikle lokalplanbestemmelser for en anden udstykning).

Den multifunktionelle jordfordeling har bl.a. bidraget til at styrke sammenhængen mellem Hald by og det omgivende landskab gennem stiforløb, der forbinder borgerhusets fællesareal (overtaget i jordfordelingen) med den kommende skov. Der er igangsat en katalytisk proces, hvor den multifunktionelle jordfordeling bl.a. har udmøntet en række ønsker og mål i landskabsstrategien for Nordfjends, som er udarbejdet af lokale aktører i samarbejde med Skive Kommune som en del af programmet ”Fremtidens Landskaber”. Den aktive borgerinddragelse er fortsat i den multifunktionelle jordfordeling.

> Kendelse
> Deklaration
> Projektaftale

Jammerbugt Kommune

Resultatet af jordfordelingsforhandlingerne involverer 30 ejendomme, hvor der er omlagt 100 ha til en samlet værdi på knap 11 mio. kr. Som led i jordfordelingsforhandlingerne blev der indgået en frivillig aftale med lodsejer om at tinglyse vilkår for anvendelsen af 49,63 hektar, hvormed arealet tabte værdi. Lodsejerne fik udbetalt erstatning, der svarer til værditabet knyttet til vilkårene i tinglysningen (sammenhængende naturarealer, forvaltning af kollektive jagtinteresser på kronvildt, adgang og formidling af områdets natur- og kulturværdier). Til det pågældende areal har Jammerbugt Kommune i samarbejde med lodsejere, Danmarks Jægerforbund og Danmarks Naturfredningsforening fået bevilling af 15. juni Fonden til et kreaturhegn. Derved kan sikres en skånsom naturpleje med græssende heste/kvæg, hvor den sjældne sommerfugl Hedepletvinge har sit levested. Der etableres en formidlingstavle med link til droneoverflyvning af arealet, som grænser op til Nordsøstien. 

Efter den formelle afslutning af jordfordelingen med kendelse blev et sommerhus med et tilhørende areal på knap 30 ha og et mindre naboareal centralt i projektområdet sat til salg. Sommerhuset blev erhvervet ved almindeligt køb med henblik på videresalg, når multifunktionelle vilkår for arealet er sikret gennem tinglyst deklaration. Deklarationen vil sikre tinglysning af stiforløb med offentlig adgang, naturpleje af arealet og skånsom jagt. Dermed sikres også sammenhæng til det kommunalt ejede Klim Bjerg umiddelbart syd for sommerhusgrunden, hvor kommunen allerede står for naturpleje. 

I projektområdet arbejder Jammerbugt Kommune videre med de gode samarbejder, der er skabt i projektet – herunder med lodsejerudvalgsrepræsentanter, foreninger, skoler, erhvervsliv, fonde og andre aktører. Det multifunktionelle jordfordelingsprojekt understøtter Jammerbugt Kommunes visioner for bæredygtigt brug af hav og land i området med Thorupstrand og de store naturarealer mellem Svinkløv og Bulbjerg. Jordfordelingsprojektet er en katalytisk proces, hvor de konkrete tiltag, der allerede er opnået, gradvist fortsat vil kunne vokse mange år frem og indfri potentialerne i et af Danmarks største og mest sammenhængende naturområder langs den jyske vestkyst.

> Kendelse
> Deklaration
> Projektaftale

Ringkøbing-Skjern Kommune

I jordfordelingen deltog 6 ejendomme, og der blev omlagt 30 ha med samlet værdi på knap 3,5 mio. kr. På Lønborg Hede erhvervede Naturstyrelsen et areal, der skal inddrages i styrelsens samlede naturområde, som er udpeget som en del af det europæiske netværk af beskyttede naturområder (Natura 2000). Den sælgende lodsejer erhvervede erstatningsjord tættere på hovedejendommen og opnåede en forbedret arrondering. Naturstyrelsen erhvervede også ca. 18 ha landbrugsjord, der kan indgå i fremtidige forhandlinger om øvrige arealer på heden. 

Med afsæt i jordfordelingen vil kommunen fortsat understøtte de lokale interesser og udviklingen af erhvervs- og fritidslivet i området, der tæller 6 sogne og 5 landsbyer rundt om Lønborg Hede. Dette arbejde skal give en lokal forståelse for Lønborg Hede som en helt enestående naturperle, og kan blive en stolthed for området. Den vidtstrakte hede vil i højere grad kunne bidrage til at give naturopleveler og velvære i lokalområdet. Der skal udvikles en ny samarbejdsrelation – en landsbyklynge, som også kan bringe andre samarbejdsprojekter på bane og skabe udviklingsprojekter i erhvervslivet og fritidslivet i de næste mange år.

> Kendelse

Videnskabelig effektvurdering

Rapport om synergi og begrænsning imellem 25 effektmålepunkter for multifunktionel jordfordeling

Rapporten "Synergi og begrænsning imellem 25 effektmålepunkter for multifunktionel jordfordeling" er skrevet af P. H. Johansen, B. Kronvang, S. Præstholm, R. Ejrnæs, J. S. Schou og K. V. Olsen. Rapporten handler om synergi og begrænsninger mellem forskellige typer anvendelse af det åbne land, og fokuserer på de visioner, der falder inden for følgende forskningsfaglige områder; effekter for miljø, natur, rekreativ anvendelse, driftsøkonomi og for landdistriksudviklingen ved anvendelse af jordfordelingsredskabet.
> Synergi og begrænsning imellem 25 effektmålepunkter for multifunktionel jordfordeling

Muligheder for effektmåling af multifunktionel jordfordeling i fem projektområder - En tværfaglig vurdering

Rapport udarbejdet af den tilknyttede forskergruppe
> Rapport

Den videnskabelige dokumentation af gevinsterne ved jordfordeling

Landdistriktsudvikling og jordfordeling

Natur og jordfordeling

Miljø og jordfordeling

Friluftsliv og jordfordeling

Driftsøkonomi og jordfordeling

 

 

Pressemeddelelser fra projektkommuner

Gennemførelsesfasen

Collective Impact-styregruppen har inviteret Jammerbugt, Skive og Ringkøbing-Skjern kommuner til at deltage i gennemførelsesfasen, som forløber frem til sommeren 2018. Derefter skal effekterne af jordfordelingerne i de tre projektområder dokumenteres. De tre kommuners pressemeddelelser kan hentes her:

> Jammerbugt Kommune - pressemeddelelse

> Skive Kommune - pressemeddelelse

> Ringkøbing-Skjern Kommune - pressemeddelelse

 

Lodsejermøde i Jammerbugt Kommune

I forbindelse med afholdelsen af det indledende lodsejermøde om multifunktionel jordfordeling i Jammerbugt Kommune udsendte kommunen en pressemeddelelse. Mødet blev afholdt den 28. april 2016 i Klim Forsamlingshus.
> Pressemeddelelse

 

Links til projektkommunernes hjemmesider om projektet

Jammerbugt Kommune skriver om projektet på deres egen hjemmeside.
> Jammerbugt Kommune

Skive Kommune skriver om projektet på deres egen hjemmeside.
> Skive Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune skriver om projektet på deres egen hjemmeside.
> Ringkøbing-Skjern Kommune