Erfaringer og resultater 2014-2016

Realdania lancerede i 2014 Collective Impact - og startede med tre bredt favnende grupper inden for tre problemfelter:
- Anvendelsen af det åbne land
- Social rummelighed
- Udvikling af bygningsarven i landdistrikterne

Det internationalt anerkendte non-profit konsulenthus Foundation Strategy Group (FSG) samlede op på de første to års erfaringer i 2016. Konklusionen er, at Collective Impact er en arbejdsform, der som forventet, har potentialet til at samle parter på tværs omkring komplekse problemstillinger - og skabe resultater. Der er bred anerkendelse og opbakning i offentlige og private organisationer til at arbejde med Collective Impact i en tid, der kræver fælles løsninger på komplekse problemer.

Collective Impact er kommet for at blive - Realdanias pressemeddelelse om Collective Impact-erfaringer.

FSG's evaluering af Collective Impact i Realdania.

Realdania bruger i dag Collective Impact som arbejdsform på tværs af det filantropiske arbejde. Aktuelt er der særligt fokus på at bruge Collective Impact arbejdsformen og erfaringerne i kampagnen By i balance.

Guide til potentialevurdering af kulturmiljøer

Collective Impact-gruppen Bygningsarven i landdistrikterne arbejdede for at bevare og udnytte mulighederne i landdistrikternes kulturmiljøer.

 

Deltagende parter i arbejdet:

 • Bygningskultur Danmark
 • DGI
 • Kommunernes Landsforening (KL)
 • Kommunalteknisk Chefforening (KTC)
 • Landdistrikternes Fællesråd
 • Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
 • Landsforeningen Landsbyerne i Danmark
 • Nykredit
 • Realdania
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
 • Formand for arbejdet: tidligere stadsarkitekt i Aarhus, Gøsta Knudsen.

Collective Impact-gruppen arbejdede ud fra en hypotese om, at lokalt og bredt forankrede bevarings- og udviklingsindsatser i kulturmiljøer med strategisk udviklingspotentiale vil kunne fremme investeringer i kulturmiljøerne. De overordnede formål med at fremme investeringer i kulturmiljøerne er at sikre flere bevarede og benyttede bygninger i kulturmiljøerne, at skabe lokal udvikling og en øget identitetsfølelse og forståelse for bygningsarvens værdier. 

 

Men hvordan kan man som kommune vurdere, hvilke kulturmiljøer i kommunen der har det største strategiske udviklingspotentiale? Til dette har Collective impact-gruppen i samarbejde BARK Rådgivning udarbejdet ”Potentialevurdering af kulturmiljøer – en guide”. Faaborg-Midtfyn Kommune, Lolland Kommune og Jammerbugt Kommune har bidraget til at udvikle guiden og de to førstnævnte har desuden gennem et halv års tid afprøvet og kvalificeret den - et arbejde der blev afsluttet primo 2017.

 

”Som kommune har vi fået klarhed over, hvilke områder vi og andre aktører skal satse på og gøre til omdrejningspunkt for vores investeringer, når de historiske bygninger og kulturmiljøer, som andre områder, kommer under ressourcepres, ” siger Holger Schou Rasmussen, borgmester i Lolland Kommune.

 

Viceborgmester Anne Møllegaard Mortensen, Faaborg-Midtfyn Kommune fortæller:

”Processen har givet os et helt nyt vidensniveau omkring vores kulturmiljøer og deres rolle i kommunen. Prioriteringen og overblikket over potentialerne giver et stærkt fokus, når vi i samarbejde med lokale aktører arbejder for at tiltrække investeringer.” 

 

 

Resultatet er blevet en guide, der tager skridtet videre fra kortlægning og udpegning af kulturmiljøer til at identificere og aktivere de potentialer i kulturmiljøerne, der skal være grundlaget for en videre investering og udvikling lokalt. Kulturmiljøerne skal op af skuffen, og bidrage til at realisere kommunernes strategiske målsætninger. Det er håbet, at mange andre kommuner ligeledes kan få glæde af at arbejde systematisk med kulturmiljøernes udviklingspotentialer.

 

Guide:

Potentialevurdering af kulturmiljøer – en guide

 

Som en central del af arbejdet bidrog Aarhus Arkitektskole desuden til at screene kulturmiljøerne (SAK). Den 6. april 2017 blev viden og erfaringer med den udviklede metode delt på en konference og workshop på Arkitektskolen i Aarhus.

 

Collective Impact Rummelighed for alle
Collective Impact gruppen Rummelighed for alle havde fokus på at nytænke og afprøve idéer, der styrker social inklusion, og de sociale relationer i og gennem det byggede miljø. Arbejdet kredsede især om koncepter, der kan skabe naturlige mødesteder og rammer for, at vi alle tager ansvar for en hverdag med livskvalitet og handlefrihed.

Deltagende organisationer i arbejdet:
- Danske Handicaporganisationer
- Kommunernes Landsforening (KL)
- Københavns Kommune
- Landsforeningen LEV
- Realdania
- Rådet for Etniske Minoriteter
- Rådet for Socialt Udsatte
- Social- og Indenrigsministeriet
- Sundheds- og Ældreministeriet

Formand for arbejdet: Tidligere formand for Danske Handicaporganisationer Stig Langvad

I september 2016 førte arbejdet til konferencen Dem ved siden af. Bedre naboskab i det opdelte samfund på Kofoeds Skole.

Gruppen lancerede samtidig et vidtgående projekt i Kolding Kommune - "Troldhedestien - Mødesteder og oplevelser for alle". Ambitionen er her at skabe social inklusion gennem naturlige mødesteder for mennesker med en sårbarhed og såkaldte ressourcestærke beboere langs den gamle togbane. Realdania støtter realiseringen af projektet, som i dag ledes af Kolding Kommune i koordination med Collective Impact Realdania.

Troldhedestien - Mødesteder og oplevelser for alle