Seneste nyt

Flere jordfordelinger

Christian Rabjerg Madsen (S, miljøordfører) efterlyser i et debatindlæg på Altinget d. 1. juni 2017, at der sættes gang i flere jordfordelinger.

Debatindlæg fra formand Søren Møller

Søren Møller, formand for Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource, skriver i et debatindlæg på Altinget d. 1. juni 2017 om, hvordan multifunktionel jordfordeling kan indfri uudnyttede potentialer for samfundet lige så effektfuldt som for 200 år siden ved den seneste store jordreform.

Teknologirådets anbefalinger for prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark

Teknologirådets projekt "Prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark" er afsluttet med en konference på Christiansborg d. 3. maj 2017 efter 2½ års arbejde. Parterne i Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource vil tage stafetten fra Teknologirådet, og arbejde videre med at omsætte anbefalingerne til multifunktionelle løsninger, der skabet værdi for den enkelte lodsejer, for lokalsamfundet og for hele Danmark. 

Artikel i fagbladet Grønt Miljø

Fagbladet Grønt Miljø, der udkom d. 24. marts 2017, indeholder en artikel om Københavns Universitets analyse af "Udvikling i agerlandet 1954-2025". Analysen er bestilt af Collective Impact-parterne.

Presseomtale om udvikling af agerlandet 1954-2025

For parterne i Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource har Københavns Universitet udarbejdet analysen "Udvikling i Agerlandet 1954-2025 Kortlægning af markstørrelse, markveje og småbiotoper".

Berlingske Søndag bragte d. 12. februar 2017 en artikel om rapporten. Rapporten er også omtalt i en række yderligere medier - Jydske Vestkysten, Århus Stiftstidende, Fyns Amts Avis og Randers Amtsavis.

Rapport "Udvikling i Agerlandet 1954-2025"

Det er muligt at have et intensivt udnyttet landskab som samtidig, i højere grad end nu, kan tilgodese en øget biologisk mangfoldighed. Det viser rapporten ”Udvikling i Agerlandet 1954-2025 - Kortlægning af markstørrelse, markveje og småbiotoper" skrevet af Ole Hjort Caspersen og Patrik Karlsson Nyed.

Undersøgelsen af agerlandets udvikling fra 1954-2025 er bestilt og finansieret af parterne i Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource. Rapporten vil danne grundlag for Collective Impact-parternes videre arbejde og anbefalinger omkring dette emne – se også ”Anbefaling til Fødevare- og Miljøministeren” og ”Fælles anbefaling til EU-kommisionen”. Københavns Universitet vil udgive en række videnblade om analysen. Foreløbig er der udarbejdet videnblade om "Markstørrelsens udvikling i perioden 1954-2015" og "Markvejenes rekreative funktion".

Styregruppens fælles anbefaling til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg

De 11 parter i Collective Impact-styregruppen Det åbne land som dobbelt ressource har d. 25. januar 2017 sendt en fælles anbefaling om, at landbrugsstøtten udbetales med bedre incitamenter for den enkelte landmand til at passe på landbrugslandskabets ubeskyttede natur og markveje.

Collective Impact-parternes fælles pjece om "Udviklingen af landbrugslandet gennem seks årtier fra 1954-2025" var vedlagt anbefalingen. Den fælles pjece sammenfatter resultaterne af en analyse fra Københavns Universitet udarbejdet for Collective Impact-parterne, "Udvikling i Agerlandet 1954-2025 Kortlægning af markstørrelse, markveje og småbiotoper".

Til Miljø- og Fødevareministeren samt Miljø- og Fødevareudvalgets orientering havde Collective Impact-parterne desuden vedlagt deres fælles henvendelse til EU Kommissær Phil Hogan med opbakning til EU Kommissionens forslag til forenkling af den fælles landbrugspolitiks grønne krav vedr. landskabselementer som miljøfokusområder.

Styregruppens fælles anbefaling til EU Kommissionen

Parterne i Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource sendte d. 9. januar 2017 i en henvendelse til EU kommissær for Landbrug og Udvikling af landdistrikter, Phil Hogan, en fælles opbakning til EU Kommissionens forslag til at forenkle landbrugsstøttens grønne krav vedr. landskabselementer som miljøfokusområder. EU Kommissionen har foreslået, at flere landskabselementer fusioneres, og reglerne forenkles. I den fælles opbakning udtrykker Collective Impact-parterne, at når administrativt bøvl og træk i landbrugsstøtten afløses af enkle regler og økonomiske incitamenter forbedres muligheden for at forene hensynet til et varieret og værdsat kulturlandskab med plads til såvel et landbrugserhverv i udvikling som til de landskabselementer, der gør det attraktivt at bo og færdes i det åbne land.

Henrik Bork Sørensen har deltaget i jordfordelingsprojektet

"Jordfordeling kan være en fordel for alle" - artikel bragt i Maskinbladet.

Seges har også deltaget i jordfordelingsprojektet

"Multifunktionel jordfordeling er i landbrugets interesse" - artikel bragt i Maskinbladet.

Folketingets Landdistriktsudvalg på besøg i projektområdet i Lønborg Hede

Folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer besøgte Ringkøbing-Skjern Kommune d. 26. september 2016. Formålet med studieturen var at få belyst rammevilkårene for erhvervsudviklingen i landdistrikterne i praksis. Udvalget besøgte bl.a. det igangværende jordfordelingsprojekt i Lønborg Hede, og hørte om projektets formål med at få natur og miljø, landdistriktsudvikling, driftsøkonomi og friluftsliv til at spille sammen ved hjælp af jordfordeling.

"Lønborg Hede - en overset naturperle"

Miljø- og fødevareministeren på besøg i projektområdet i Jammerbugten

Den 5. september 2016 var Miljø- og fødevareministeren Esben Lunde Larsen på besøg i projektområdet for multifunktionel jordfordeling. Jammerbugt Kommune har omtalt besøget.

Multifunktionel jordfordeling

"Multifunktionel jordfordeling ved Fjerritslev" - artikel bragt i "Mit Landbo Nord"

Målet er at realisere flere muligheder i lokalområdet ved at kombinere jordfordeling med en vifte at tiltag for lokal udvikling.

Prioritering af Danmarks areal i fremtiden 

Et aktuelt emne, der kommer til debat på Folkemødet på Bornholm den 17. juni 2016.

Pjecer om projektet:

- Bedre brug af det åbne land
  Jordfordelingsprojekter som skaber mere multifunktionel anvendelse
  af vores fælles arealer (juni 2016)
- Bedre brug af det åbne land
  Hvordan udnytter vi den fulde samfundsværdi af det åbne land? (juni 2015) 

Læs desuden temanummer om planlægning af det åbne land

BYPLAN NYT

Et temanummer af tidsskriftet BYPLAN NYT (juni 2016) har fokus på, hvordan man kan planlægge for det åbne land, så flere funktioner tilgodeses, og der skabes rum for synergier. Temanummeret indeholder artikler om Collective Impact-parternes pilotprojekter om multifunktionel jordfordeling i hhv. Ringkøbing-Skjern, Skive og Jammerbugt kommuner.

Se temanummeret på Dansk Byplanlaboratoriums hjemmeside her: BYPLAN NYT 2 2016. Eller hent en samlet pdf-fil med den indledende artikel "Puslespillet kan gå dobbelt op" og artiklerne om perspektiverne for gennemførelse af multifunktionel jordfordeling i tre konkrete områder.

 

Skive Kommune inviterer til lodsejermøde, maj 2016

Onsdag den 11. maj 2016 i Hald Forsamlingshus afholdt Skive Kommune opstartsmøde for lodsejere om jordfordelingsprojektet.

Folketingshøring om multifunktionalitet i det danske landskab

Som led i Teknologirådets projekt, "Prioritering af Danmarks Areal i Fremtiden", deltog en række folketingspolitikere i Teknologirådets høring på Christiansborg den 7. april 2016. For at sikre en optimal og multifunktionel anvendelse af det åbne land blev der peget på jordfordeling som et oplagt redskab.

Jammerbugt Kommune inviterer til indledende lodsejermøde om multifunktionel jordfordeling

Jammerbugt indbyder alle lodsejere, der er interesserede i projektet, til et møde torsdag den 28. april 2016 kl. 19.00-21.30 i Klim Forsamlingshus. Se annonce fra Jammerbugt Kommune og pressemeddelelse og kort fra lokale medier.

Artikel om komplekse samfundsforandringer i Erhvervshåndbog om klimaledelse, april 2016

I et særtryk af Erhvervshåndbogen Klimaledelse bringes en artikel om "Hvordan skal komplekse samfundsforandringer gribes an?" af sekretariatsleder Helga Grønnegaard, Collective Impact, og lektor Pia H. Johansen, Center for Landdistriktsforskning, Syddansk Universitet. Artiklen beskriver erfaringer med Collective Impact arbejdsmetoden fra Collective Impact-parternes projekt om multifunktionel jordfordeling, herunder det tværfaglige forskningssamarbejde om at dokumentere bæredygtig anvendelse af det åbne land. Forlaget bag udgivelsen nævner artiklen i denne pressemeddelelse.

Temadag om multifunktionel jordfordeling d. 9. dec. 2015 på Gl. Estrup

I de smukke gamle staldbygninger på herregården Gl. Estrup i Auning holdt Collective Impact en temadag som led i det igangværende projekt om gennemførelse af multifunktionel jordfordeling og dokumentation af de samfundsmæssige effekter.

På temadagen inspirerede repræsentanter fra både administrative forvaltninger og politiske udvalg i de fem projektkommuner hinanden. Temadagen var samtidig en anledning til at præsentere projektets visioner, forløb og mulige synergieffekter for øvrige parter, der igangsætter projekter i det åbne land.

Sekretariatsleder Helga Grønnegaard bød velkommen og præsenterede Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource og en introduktion til temadagen.

Visioner, værdier og potentialer for projektområderne blev præsenteret på dagen:
- Jammerbugt Kommune v. projektleder Marianne Fisker
- Skive Kommune v. projektleder Mia Sabine Berle
- Ringkøbing-Skjern Kommune v. projektleder Tanja Kaiser
- Vejle Kommune v. projektleder Jacob Nygaard-Pedersen
- Norddjurs Kommune v. projektleder Kirsten Bjerg

Jordfordelingsredskabets forcer samt potentialer på tværs af de fem projektkommuner blev præsenteret af gruppeleder Jan Nymark Thaysen, Orbicon.

En række forskere - Aarhus Universitet, lektor Pia Heike Johansen, Syddansk Universitet, professor Brian Kronvang, Aarhus Universitet, samt biolog Rasmus Ejrnæs, Aarhus Universitet - orienterede om måling af mulige effekter af jordfordeling på bedriftsøkonomi, naturkvalitet, vandmiljø, rekreative værdier og landdistriktsudvikling.

Natur og landbrug hånd i hånd

Se omtale af artiklen "Natur og landbrug hånd i hånd" den 13. november 2015 på Økologisk Landsforenings hjemmeside eller hent hele artiklen fra magasinet Økologi & Erhverv samme dag.

Anbefaling til miljø- og fødevareministeren om facilitering af jordfordeling

Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource sendte d. 25. sept. 2015 en fælles anbefaling til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen og Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg om at styrke facilitering og helhedsplanlægning af jordfordeling, der er et velkendt - men langt fra veludnyttet - redskab i det åbne land. En ny og holistisk anvendelse af jordfordeling kan bidrage til at opnå mål og intentioner i regeringens kommende fødevare- og landbrugspakke og naturpakke gennem frivillighed og lokaldemokrati. Læs miljø- og fødevareministerens svar her.

Pjecen fra Det åbne land som dobbelt ressource, Bedre brug af det åbne land, var vedlagt den fælles henvendelse til Ministerens og Miljø- og Fødevareudvalgets orientering.

Anbefaling til miljø- og fødevareministeren om, at Danmark giver landmænd bedre incitamenter til at beskytte naturen i landbrugslandet

Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource sendte d. 18. sept. 2015 en fælles anbefaling til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen og Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg om i større omfang at bruge mulighederne i EU’s fælles landbrugspolitik for de danske lodsejerne til at benytte små, ubeskyttede naturarealer i landbrugslandet til at opfylde de grønne krav i landbrugsstøtten. Dermed ville lodsejerne kunne få et større incitament til at bevare de små naturarealer i landbrugslandet, f.eks. levende hegn, træer, grøfter og stendiger – naturarealer, som ellers vil være i fare for at blive nedlagt. Læs miljø- og fødevareministerens svar her.