Fælles anbefalinger

Styregruppens fælles anbefaling til Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen og Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg

De 11 parter i Collective Impact-styregruppen Det åbne land som dobbelt ressource har d. 25. januar 2017 sendt en fælles anbefaling om, at landbrugsstøtten udbetales med bedre incitamenter for den enkelte landmand til at passe på landbrugslandskabets ubeskyttede natur og markveje.

Collective Impact-parternes fælles pjece om "Udviklingen af landbrugslandet gennem seks årtier fra 1954-2025" var vedlagt anbefalingen. Den fælles pjece sammenfatter resultaterne af en analyse fra Københavns Universitet udarbejdet for Collective Impact-parterne, "Udvikling i Agerlandet 1954-2025 Kortlægning af markstørrelse, markveje og småbiotoper".

Til Miljø- og Fødevareministeren samt Miljø- og Fødevareudvalgets orientering havde Collective Impact-parterne desuden vedlagt deres fælles henvendelse til EU Kommissær Phil Hogan med opbakning til EU Kommissionens forslag til forenkling af den fælles landbrugspolitiks grønne krav vedr. landskabselementer som miljøfokusområder.

Collective Impact-parterne har modtaget et svar fra Miljø- og Fødevareministeren d. 26. februar 2017 på henvendelsen om bedre incitamenter for den enkelte landmand til at passe på landbrugslandskabets ubeskyttede natur og markveje. Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg har bedt ministeren om at kommentere henvendelsen fra Collective Impact-parterne.

Styregruppens fælles anbefaling til EU Kommissionen

Parterne i Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource sendte d. 9. januar 2017 i en henvendelse til EU kommissær for Landbrug og Udvikling af landdistrikter, Phil Hogan, en fælles opbakning til EU Kommissionens forslag til at forenkle landbrugsstøttens grønne krav vedr. landskabselementer som miljøfokusområder. EU Kommissionen har foreslået, at flere landskabselementer fusioneres, og reglerne forenkles. I den fælles opbakning udtrykker Collective Impact-parterne, at når administrativt bøvl og træk i landbrugsstøtten afløses af enkle regler og økonomiske incitamenter forbedres muligheden for at forene hensynet til et varieret og værdsat kulturlandskab med plads til såvel et landbrugserhverv i udvikling som til de landskabselementer, der gør det attraktivt at bo og færdes i det åbne land.

Collective Impact-parterne har modtaget EU Kommissionens svar på deres fælles henvendelse om landskabselementer og miljøfokusområder d. 27. marts 2017. Svaret indeholder en pointe om, at netop landskabselementer som miljøfokusområder bidrager til større miljøeffekter i opfyldelsen af de grønne krav. EU Kommissionen har fokus på de administrative byrder, men fastholder, at MFO-landskabselementer skal indtegnes i fællesskemaet for at opnå støtte.

Anbefaling til Miljø- og Fødevareministeren om facilitering af jordfordeling

Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource sendte d. 25. sept. 2015 en fælles anbefaling til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen og Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg om at styrke facilitering og helhedsplanlægning af jordfordeling, der er et velkendt - men langt fra veludnyttet - redskab i det åbne land. En ny og holistisk anvendelse af jordfordeling kan bidrage til at opnå mål og intentioner i regeringens kommende fødevare- og landbrugspakke og naturpakke gennem frivillighed og lokaldemokrati. Læs miljø- og fødevareministerens svar her.

Pjecen fra Det åbne land som dobbelt ressource,Bedre brug af det åbne land, var vedlagt den fælles henvendelse til Ministerens og Miljø- og Fødevareudvalgets orientering.

Anbefaling til Miljø- og Fødevareministeren om, at Danmark giver landmænd bedre incitamenter til at beskytte naturen i landbrugslandet

Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource sendte d. 18. sept. 2015 en fælles anbefaling til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen og Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg om i større omfang at bruge mulighederne i EU’s fælles landbrugspolitik for de danske lodsejerne til at benytte små, ubeskyttede naturarealer i landbrugslandet til at opfylde de grønne krav i landbrugsstøtten. Dermed ville lodsejerne kunne få et større incitament til at bevare de små naturarealer i landbrugslandet, f.eks. levende hegn, træer, grøfter og stendiger – naturarealer, som ellers vil være i fare for at blive nedlagt. Læs miljø- og fødevareministerens svar her.