Det åbne land som dobbelt ressource

Formand for Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource Jørn Jespersen fortæller i videoen om, hvorfor det er vigtigt med fælles mål og fælles løsninger for det åbne land.

I Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource arbejder vi for at skabe fælles løsninger, der kan håndtere de mange forskellige interesser og måder at anvende landskabet på. Vi vil vise nye, fremsynede veje til brug af landskabet, der ikke udelukker, men gavner hinanden.

Baggrund

I et lille og tætbefolket land som Danmark skal det åbne land opfylde mange funktioner. Danmark har traditionelt været et landbrugsland, gennem hundrede år har 2/3 af vores arealer været anvendt til landbrug, og sådan er det fortsat. Når stadig flere arealer samtidig er blevet brugt til byer, sommerhusområder, jernbaner, veje og skove, ændrer landskabet sig. I den udvikling er vores mest karakteristiske natur som hede, overdrev og enge blevet opdyrket eller opsplittet i små områder, og en fjerdedel af vores vilde dyr og planter er truet.

Senest har klimaændringerne sat det åbne land under pres. Byer, naturområder, landbrugsområder og kyster skal nu tilpasses kraftig regn, hævet grundvand og stigende have.

Det åbne land er vigtigt for os alle. Uanset om vi bor på landet eller - som de fleste af os - i byerne, får vi opfyldt mange behov gennem den måde, vi bruger arealerne i det åbne land. Enten direkte gennem vores behov for fødevarer og drikkevand, gennem elektricitet fra vindmøller eller gennem fritidsaktiviteter i sommerhuset, på golfbanen, mountainbike-ruten eller blot en slentretur i skoven eller langs stranden. Men på Danmarks lille areal er det svært at forene så mange forskellige interesser og behov.Jordfordeling

Projekt om mere fremtidssikret brug af det åbne land gennem jordfordeling

Collective Impact parterne har enstemmigt peget på jordfordeling som et velkendt redskab, der gennem fremsynet brug kan håndtere arealanvendelsen på nye måder, som ikke gensidigt udelukker interesser og formål.

 

Parterne ønsker at dokumentere de samfundsmæssige gevinster, som fremsynet brug af jordfordeling kan indfri i konkrete lokalområder. Ambitionen er at inspirere til multifunktionel jordfordeling i hele landet. Se pjecen om projektet: Bedre brug af det åbne land. Hvordan udnytter vi den fulde samfundsværdi af det åbne land?

 

Planlægningsfasen

I perioden september 2015 til januar 2016 har fem kommuner deltaget i projektets planlægningsfase. De fem kommuner er Jammerbugt, Ringkøbing-Skjern, Skive, Vejle og Norddjurs kommuner. Planlægningsfasens resultater og perspektiver har været overbevisende: Alle fem projektområder ville kunne indfri en lang række uforløste potentialer med udgangspunkt i lodsejernes frivillige deltagelse i jordfordeling i de respektive projektområder. Læs de fem kommuners gennemførelsesplaner for multifunktionel jordfordeling:

 

Jammerbugt Kommune - gennemførelsesplan

Ringkøbing-Skjern Kommune - gennemførelsesplan

Skive Kommune - gennemførelsesplan

Vejle Kommune - gennemførelsesplan

Norddjurs Kommune - gennemførelsesplan

 

Et notat udarbejdet i februar 2016 beskriver Evalueringen af planlægningsfasen.

 

Læs også den tilknyttede forskergruppes rapport:
Muligheder for effektmåling af multifunktionel jordfordeling i fem projektområder - En tværfaglig vurdering.

 

Gennemførelsesfasen

Collective Impact-styregruppen har inviteret Jammerbugt, Skive og Ringkøbing-Skjern kommuner til at deltage i gennemførelsesfasen, som forløber frem til sommeren 2018. Derefter skal effekterne af jordfordelingerne i de tre projektområder dokumenteres. De tre kommuners pressemeddelelser kan hentes her:

 

Jammerbugt Kommune - pressemeddelelse

Skive Kommune - pressemeddelelse

Ringkøbing-Skjern Kommune - pressemeddelelse

 

Den videnskabelige dokumentation af gevinsterne ved jordfordeling:

Landdistriktsudvikling og jordfordeling 

Natur og jordfordeling

Miljø og jordfordeling

Friluftsliv og jordfordeling

Driftsøkonomi og jordfordeling

 

Læs mere:

 

Jammerbugt Kommunes egen hjemmeside om jordfordelingsprojektet.

 

Politiken, april 2016:
Jordfordeling: Den næsten 100 år gamle idé vinder frem overalt, af journalist Thomas Færgeman.
Landmænd bytter marker med staten og hinanden og giver plads til nye søer, af journalist Thomas Færgeman.

Pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet, april 2016:
Fleksible jordejere baner vej for styrket miljøindsats

Altinget.dk, april 2016:
KTC: Genopliv Grønt Danmarkskort, af formand for KTC Søren Gais Kjeldsen.
L&F: Jordfordeling i naturpakkens værktøjskasse, af formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild

LandbrugsAvisen.dk, april 2016:
Skab gode rammer for jordfordeling, af viceformand for Landbrug & Fødevarer Lars Hvidtfeldt.
S-politiker: Eva Kjers gamle ordning er god model for ny jordfordeling, af Sofie Karoline Høgedal
"Jordfordeling gavner alle", af journalist Helle A. Christensen
Millioner at spare på jordfordeling, af journalist Helle A. Christensen

Klitter frem i lyset - omtale i Nordjyske Stiftstidende, nov. 2015, af Jammerbugt Kommunes deltagelse i jordfordelingsprojektet.

Omtale i Vejle Amts Folkeblad, dec. 2015, af Vejle Kommunes planer om multifunktionel jordfordeling og artiklen Vejle vil med i projekt med jordfordeling. Desuden er projektet beskrevet på hjemmesiden for Vejle Ådal/Vejle Fjord-projektet: Jordfordeling til gavn for erhverv og borgere.

Beskrivelse af jordfordelingsprojektet på Skive Kommunes hjemmeside: Fremtidens Landskaber - Liv og Limfjordslandskab i Nordfjends.

Omtale af jordfordelingsprojektet i fagbladet LANDinspektøren 1-2016: Jordfordeling på vej tilbage i varmen.

 

 

Seneste nyt

Prioritering af Danmarks areal i fremtiden 

Et aktuelt emne, der kommer til debat på Folkemødet på Bornholm den 17. juni 2016.

Skive Kommune inviterer til lodsejermøde, maj 2016

Onsdag den 11. maj 2016 i Hald Forsamlingshus afholdt Skive Kommune opstartsmøde for lodsejere om jordfordelingsprojektet.

Folketingshøring om multifunktionalitet i det danske landskab

Som led i Teknologirådets projekt, "Prioritering af Danmarks Areal i Fremtiden", deltog en række folketingspolitikere i Teknologirådets høring på Christiansborg den 7. april 2016. For at sikre en optimal og multifunktionel anvendelse af det åbne land blev der peget på jordfordeling som et oplagt redskab.

Jammerbugt Kommune inviterer til indledende lodsejermøde om multifunktionel jordfordeling

Jammerbugt indbyder alle lodsejere, der er interesserede i projektet, til et møde torsdag den 28. april 2016 kl. 19.00-21.30 i Klim Forsamlingshus. Se annonce fra Jammerbugt Kommune og pressemeddelelse og kort fra lokale medier.

Artikel om komplekse samfundsforandringer i Erhvervshåndbog om klimaledelse, april 2016

I et særtryk af Erhvervshåndbogen Klimaledelse bringes en artikel om "Hvordan skal komplekse samfundsforandringer gribes an?" af sekretariatsleder Helga Grønnegaard, Collective Impact, og lektor Pia H. Johansen, Center for Landdistriktsforskning, Syddansk Universitet. Artiklen beskriver erfaringer med Collective Impact arbejdsmetoden fra Collective Impact-parternes projekt om multifunktionel jordfordeling, herunder det tværfaglige forskningssamarbejde om at dokumentere bæredygtig anvendelse af det åbne land. Forlaget bag udgivelsen nævner artiklen i denne pressemeddelelse.

Udvalgte projektkommuner deltager i jordfordelingsprojektet

Collective Impact-parterne pegede i februar 2016 på de tre pilotkommuner, som skal gennemføre multifunktionel jordfordeling i nærmere afgrænsede projektområder. De tre kommuner er Jammerbugt, Ringkøbing-Skjern og Skive kommuner.

Læs de tre kommuners pressemeddelelser:

- Jammerbugt
- Ringkøbing-Skjern
- Skive

Temadag om multifunktionel jordfordeling d. 9. dec. 2015 på Gl. Estrup

I de smukke gamle staldbygninger på herregården Gl. Estrup i Auning holdt Collective Impact en temadag som led i det igangværende projekt om gennemførelse af multifunktionel jordfordeling og dokumentation af de samfundsmæssige effekter.

På temadagen inspirerede repræsentanter fra både administrative forvaltninger og politiske udvalg i de fem projektkommuner hinanden. Temadagen var samtidig en anledning til at præsentere projektets visioner, forløb og mulige synergieffekter for øvrige parter, der igangsætter projekter i det åbne land.

Sekretariatsleder Helga Grønnegaard bød velkommen og præsenterede Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource og en introduktion til temadagen.

Visioner, værdier og potentialer for projektområderne blev præsenteret på dagen:

- Jammerbugt Kommune v. projektleder Marianne Fisker
- Skive Kommune v. projektleder Mia Sabine Berle
- Ringkøbing-Skjern Kommune v. projektleder Tanja Kaiser
- Vejle Kommune v. projektleder Jacob Nygaard-Pedersen
- Norddjurs Kommune v. projektleder Kirsten Bjerg

Jordfordelingsredskabets forcer samt potentialer på tværs af de fem projektkommuner blev præsenteret af gruppeleder Jan Nymark Thaysen, Orbicon.

En række forskere - Aarhus Universitet, lektor Pia Heike Johansen, Syddansk Universitet, professor Brian Kronvang, Aarhus Universitet, samt biolog Rasmus Ejrnæs, Aarhus Universitet - orienterede om måling af mulige effekter af jordfordeling på bedriftsøkonomi, naturkvalitet, vandmiljø, rekreative værdier og landdistriktsudvikling.

Natur og landbrug hånd i hånd

Se omtale af artiklen "Natur og landbrug hånd i hånd" den 13. november 2015 på Økologisk Landsforenings hjemmeside eller hent hele artiklen fra magasinet Økologi & Erhverv samme dag.

Anbefaling til miljø- og fødevareministeren om facilitering af jordfordeling

Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource sendte d. 25. sept. 2015 en fælles anbefaling til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen og Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg om at styrke facilitering og helhedsplanlægning af jordfordeling, der er et velkendt - men langt fra veludnyttet - redskab i det åbne land. En ny og holistisk anvendelse af jordfordeling kan bidrage til at opnå mål og intentioner i regeringens kommende fødevare- og landbrugspakke og naturpakke gennem frivillighed og lokaldemokrati. Læs miljø- og fødevareministerens svar her.

Pjecen fra Det åbne land som dobbelt ressource,Bedre brug af det åbne land, var vedlagt den fælles henvendelse til Ministerens og Miljø- og Fødevareudvalgets orientering.

Anbefaling til miljø- og fødevareministeren om, at Danmark giver landmænd bedre incitamenter til at beskytte naturen i landbrugslandet

Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource sendte d. 18. sept. 2015 en fælles anbefaling til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen og Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg om i større omfang at bruge mulighederne i EU’s fælles landbrugspolitik for de danske lodsejerne til at benytte små, ubeskyttede naturarealer i landbrugslandet til at opfylde de grønne krav i landbrugsstøtten. Dermed ville lodsejerne kunne få et større incitament til at bevare de små naturarealer i landbrugslandet, f.eks. levende hegn, træer, grøfter og stendiger – naturarealer, som ellers vil være i fare for at blive nedlagt. Læs miljø- og fødevareministerens svar her.